Multimediaoppimateriaalin tutkimuspohjaista arviointia ja suunnittelun suuntaviivoja

23,50 


Olkinuora, Erkki; Mikkilä-Erdman, Mirjamaija; Ottoson, Maria
952-5401-02-2; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (3)
2001

Julkaisussa tarkastellaan multimediamateriaalin suunnittelussa ja arvioinnissa huomioon otettavia näkökulmia konstruktivistisen oppimisnäkemyksen pohjalta. Teoksessa tarkastellaan teoreettisella tasolla multimediamateriaalin oleellisia piirteitä, kuten informaation eri esittämistapojen yhdistämistä (multimodaalisuutta) ja interaktiivisuutta sekä näiden mahdollisia vaikutuksia oppimiseen. Lisäksi käsitellään laajasti multimediatyyppisen materiaalin arviointia opetuksen ja oppimisympäristön suhteen. Teoreettisemman osan lisäksi esitettyjä näkökohtia demonstroidaan kirjoittajien tekemien empiiristen tutkimusten avulla.

Tutkimuksissa haetaan vastauksia muun muassa siihen, mitä hyötyä multimediamateriaalin käytöstä on ja esitetään opettajien käsityksiä multimediamateriaalin saatavuudesta ja käyttökelpoisuudesta. Lsäksi teoksessa pohditaan kokoavasti eri oppimisteorioiden pohjalta multimediaoppimateriaalin kehittämistä, arviointia ja erilaisia käyttötarkoituksia.

77 varastossa

Lisätiedot