Merkityksellisen ohjaus- ja vuorovaikutussuhteen olemus lastentarhanopettajakoulutuksen …

5,00 

Merkityksellisen ohjaus- ja vuorovaikutussuhteen olemus lastentarhanopettajakoulutuksen ohjatussa harjoittelussa

Liinamaa, Tarja
978-951-39-5806-0; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (504)
2014

Lastentarhanopettajakoulutukseen sisältyvä ohjattu harjoittelu muodostaa merkittävän osan varhaiskasvatuksen asiantuntijuuden kehittymisessä. Se toteutuu päiväkodeissa, joissa ohjaajina toimivat päiväkodin lastentarhanopettajat.

Tarja Liinamaan tutkimus osoittaa, että lastentarhanopettajaopiskelijat ja heidän ohjaajansa kokevat hyvän ja merkityksellisen ohjaussuhteen eri tavoin. Opiskelijoille oli keskeistä heidän oman oppimisprosessinsa näkökulma, kun taas ohjaajien hahmottamistavassa korostui koko yhteisön ja toimintaympäristön kokonaisuus.

- Opiskelijoille oli tärkeää se, miten heihin suhtauduttiin ja miten heidät kohdattiin. Ohjaavat lastentarhanopettajat puolestaan olivat hyvin sitoutuneita ja motivoituneita ohjaustyöhön, Liinamaa toteaa. Ohjaajille oli haasteellista toimia samanaikaisesti monessa roolissa ja tiedostaa niiden sisältämät odotukset.

Merkityksellistä ohjaus- ja vuorovaikutussuhdetta kuvaa tutkimuksen mukaan kolme pääasiaa: prosessimainen luonne, vuorovaikutussuhteen dialoginen luonne sekä opiskelijoiden ja ohjaajien erilaiset orientaatiot ja kolmanneksi toimintaympäristön ja osallisuuden merkitys.

Ohjauksen aloitusvaihe on tärkeä

Aloitusvaiheosoittautui harjoittelun onnistumisen kannalta merkittäväksi vaiheeksi, erityisesti se, miten opiskelijat otetaan vastaan päiväkodissa. Liinamaa toteaa, että ohjaus- ja vuorovaikutussuhteen luonne on kuitenkin jatkuvasti kehittyvä ja rakentuva prosessi.

Molemminpuolisuus ja vastavuoroisuus näyttäytyivät monin tavoin sekä opiskelijoiden että ohjaajien kokemuksissa. Ohjaajat korostivat opiskelijan oman motivoituneisuuden ja aktiivisuuden merkitystä. Opiskelijat olivat tärkeitä ohjaajan ja koko kasvattajayhteisön oppimisen ja teoreettisen ajattelun herättäjinä. He voivat omien ajatustensa, kriittisten kysymystensä ja opintojensa teemojen avulla aktivoida ohjaajien ja koko kasvattajayhteisön ammatillisen kehityksen prosesseja.

Väitöksen tulokset vahvistavat yhteisen vastuun merkitystä tulevien asiantuntijoiden kouluttamisessa. On tärkeää ymmärtää ja todentaa lastentarhanopettajien koulutus sekä koulutusorganisaation että työelämän toimintaympäristöjen yhteisenä tehtävänä. Opiskelijan ohjaus tietoisesti ja tavoitteellisesti moniammatillisena tiimityönä luo tähän pedagogisen mahdollisuuden.

Tutkimuksen aineisto koostui opiskelijoiden ja heidän ohjaajiensa haastatteluista, heidän keskinäisistä ohjauskeskusteluistaan sekä niihin liittyneistä päiväkirjoista. Tutkimus kohdentui lastentarhanopettajakoulutuksen viimeiseen harjoittelujaksoon ja sen kokemuksiin.

 

5 varastossa

Lisätiedot