Maailmankatsomus ohjauksessa

5,00 

Opinto-ohjaajiksi opiskelevien kokemuksia maailmankatsomuksen hahmottamisesta
Parkkinen, Juha
978-951-39-5403-1; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (481)
2013

Juha Parkkinen selvitti väitöstutkimuksessaan, miten opinto-ohjaajiksi opiskelevien taitoa tarkastella ohjattaviensa maailmankatsomuksia voidaan kehittää. Tutkimus osoitti, että maailmankatsomuksen hahmottaminen jäsentää ja vahvistaa ohjaajien ajattelun ja toiminnan lähtökohtia. Opinto-ohjaajien koulutukseen kehitetyt maailmankatsomusta käsittelevät opinnot auttoivat opinto-ohjaajiksi opiskelevia tunnistamaan henkilökohtaista maailmankatsomustaan ja edistivät heidän taitoaan jäsentää ohjattavien erilaisia maailmankatsomuksia.

Jälkimoderni, pluralistinen ja yksilökeskeinen kulttuuri on erityisen haastava ympäristö ohjata eri tavoilla todellisuutta tarkastelevia ja hyvää elämää hahmottavia ohjattavia. Ohjaajat tarvitsevat omakohtaisesti jäsennettyjä käsitteellisiä välineitä ohjattavien erilaisten maailmankatsomusten tunnistamiseen ja jäsentämiseen.

Eettinen ajattelu ja ihmiskäsitys suuntaavat ohjaajan toimintaa

Parkkisen mukaan maailmankatsomuksen sisällöllinen laajuus ja rikkaus tekevät siitä erinomaisen käsitteen ohjaukseen.

- Jäsentämällä tapaansa tarkastella todellisuutta ohjaajat tulevat tietoisemmiksi maailmankatsomuksen ydinsisällöistä: eettisen ajattelun luonteesta ja tavastaan tarkastella ihmistä eli ihmiskäsityksestä, Parkkinen toteaa.

Ohjaajan tiedostama maailmankatsomuksellinen ja eettinen ajattelu vahvistavat hänen autonomiaansa. Autonomia on ohjaajan uskollisuutta eettisille ihanteilleen ja arvoilleen, jotka suuntaavat hänen toimintaansa ohjattavien hyvän elämän edistämiseksi.

Tiedostettu maailmankatsomus ja etiikka heijastuvat ohjaajan ihmiskäsitykseen. Tämä on erityisen tärkeää monikulttuurisessa ja globaalissa maailmassa, jossa erilaiset maailmankatsomukselliset uskomukset elävät rinnakkain. Omakohtaisesti hahmotettu maailmankatsomus kirkastaa ohjaajan ihmistä koskevia uskomuksia ja auttaa häntä kohtaamaan ja ohjaamaan joustavammin maailmankatsomukseltaan erilaisia ihmisiä.

Kohti maailmankatsomuksen ydintä, ontologiaa

Maailmankatsomuksen ydin on todellisuuden perimmäisestä olemusta koskevissa uskomuksissa, ontologiassa. Jäsentämällä näitä uskomuksiaan ohjaaja saa yhteyden ajattelunsa perustaan, josta käsin muut todellisuutta koskevat uskomukset ovat paremmin ymmärrettävissä.

- Tutkimalla uskomusten perustaa ohjaaja voi löytää uusia, rikkaita ja perustellumpia näkökulmia maailmankatsomuksensa rakentamiseksi.

Maailmankatsomus avautuu kokemuksista puhumalla

Juha Parkkinen kehitti tutkimuksen perusteella kokemuskeskeisen maailmankatsomuksen hahmottamisen mallin, jonka avulla voidaan jäsentää ja syventää maailmankatsomuksen hahmottamista. Mallia voidaan hyödyntää ohjaajien ammattitaidon kehittämisessä ja ohjattavien maailmankatsomusten jäsentämisessä.

- Mallin avulla voidaan tutkia ihmisen elämänkokemuksen, yksilöllisen elämäntavan ja todellisuutta koskevien uskomusten henkilökohtaisia merkityksiä ja niiden keskinäisiä suhteita.

Mallia voidaan soveltaa mm. oppimisen, kasvatuksen, kuntoutuksen, terapian, sielunhoidon, asiakastyön muiden ammattilaisten ja johtajien koulutuksessa.

 

3 varastossa

Lisätiedot