Longitudinal study on the entrepreneurial processes of franchisees and self-employed persons in stand-alone businesses

5,00 

Torikka, Jenni
978-951-39-5381-2; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (133)
2013

Tämä tutkimus käsittelee yrittäjäksi ja franchiseyrittäjäksi ryhtymisprosessia. Franchising nähdään tässä tutkimuksessa yrittäjyyden muotona ja franchiseyrittäjät yrittäjinä. Luonteeltaan tämä pitkittäistutkimus on etsinnällinen, kuvaileva sekä empiirinen. Tutkimuksen kohteena olivat henkilöt, jotka olivat suorittaneet Franchisingyrittäjävalmennuksen vuosina 1999-2001 ja heistä erityisesti franchiseyrittäjiksi ja omaehtoisiksi yrittäjiksi valmennuksen jälkeen ryhtyneet. Tutkimuksen keskeinen tavoite oli selvittää ja kuvata franchise- ja omaehtoisten yrittäjien yrittäjäksi ryhtymisprosesseihin vaikuttaneita tekijöitä. Edelleen tavoitteena oli selvittää soveltuuko professori Scott Shanen (2003) yrittäjyyden prosessimalli franchiseyrittäjien yrittäjäksi ryhtymisprosessin selittämiseen sekä Franchisingyrittäjävalmennuksen vaikutuksia ja roolia yrittäjien yrittäjäksi ryhtymisprosesseissa.

Moneen muuhun yrittäjyyden muotoon verrattuna franchising sisältää erikoispiirteitä, jotka vaikuttavat franchiseyrittäjän yrittäjyysprosessiin ja joita Shanen malli ei ota huomioon. Esimerkki näistä piirteistä on franchise-antajan rooli. Tämän tutkimuksen aiheen, tarkoituksen ja kontekstin vuoksi tutkimuksen teoriataustaan lisättiin franchise-ottajaksi ryhtymistä koskevaa kirjallisuutta. Yrittäjyyskoulutuksen vaikuttavuutta ja yrittäjävalmennusta koskeva kirjallisuus muodosti tutkimuksen teoriataustan kolmannen tukijalan.

Tutkimustulokset osoittivat, että erityisesti franchisingiin liiketoiminnan muotona liittyvät seikat kuten mittakaavaedut, valmis liikeidea ja liiketoimintamalli sekä franchise-antajan tuki olivat merkittäviä tekijöitä franchiseyrittäjien yrittäjäksi ryhtymisprosesseissa. Omaehtoisten yrittäjien kohdalla sen sijaan merkittäviksi tekijöiksi osoittautuivat vahva ja pitkäaikainen halu yrittäjäksi ryhtymiseen sekä siihen läheisesti liittyvät tekijät kuten halu työllistää itsensä, löytää jotain uutta elämäänsä ja toteuttaa tavoitteitaan ja haaveitaan. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu erityisen urakokemuksen sekä pienyrityksiin liittyvän kokemuksen olevan hyödyksi yrittäjämäisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa sekä yritystoiminnan johtamisessa. Tällainen kokemus korostui myös tämän tutkimuksen vastaajien yrittäjäksi ryhtymisprosesseissa: kokemus mikroyrityksessä työskentelystä näytti liittyvän keskeisesti franchiseyrittäjien ja työkokemus samalta alalta, jolle yritys oli perustettu, omaehtoisten yrittäjien yrittäjäksi ryhtymiseen.

Tutkimuksessa franchiseyrittäjät nähtiin yrittäjinä ja tunnettua yrittäjyyden teoriamallia sovellettiin franchiseyrittäjien yrittäjäksi ryhtymisprosessiin. Kyseessä on pitkittäistutkimus, jossa hyödynnettiin niin määrällisiä kuin laadullisiakin menetelmiä. Tutkimus tuotti uutta tietoa kahden erilaisen yrittäjätyypin yrittäjäksi ryhtymisprosesseista ja erilaisista yrittäjämäisistä liiketoimintamahdollisuuksista. Lisäksi tutkimus tuotti tietoa yrittäjyyden prosessimallin soveltamismahdollisuuksista franchisingkontekstissa ja ehdotuksia mallin kehittämisestä edelleen. Tutkimus myös valotti moninaisia tapoja, joilla yrittäjyysvalmennus voi vaikuttaa yrittäjäksi ryhtymisprosessiin ja siten tarjosi uutta tietoa siitä, miten ympäristö ja tausta vaikuttavat yrittäjämäisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

11 varastossa

Lisätiedot