Long-term strength and balance training prevents mobility decline among community-dwelling …

5,00 

Long-term strength and balance training prevents mobility decline among community-dwelling people aged 75 and older

Aartolahti, Eeva
978-951-39-6815-1; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (249)
2016

Useat yli 75-vuotiaat aloittavat kuntosaliharjoittelun ohjatussa ryhmässä terveysarvioinnin ja liikuntaneuvonnan jälkeen, vaikka vain harvoilla heistä on aiempaa kokemusta kuntosaliharjoittelusta. Jopa kerran viikossa tarjottu harjoittelu osana laaja-alaista geriatrista hoitoa lisää lihasvoimaa, kävelynopeutta ja tuolilta ylösnousunopeutta sekä ylläpitää tasapainonhallintaa estäen ikääntymisen tuomaa heikkenemistä.

Eeva Aartolahti havaitsi tämän väitöskirjatutkimuksessaan, jossa selvitettiin yli kaksi vuotta kestävän voima- ja tasapainoharjoittelun vaikutuksia 75-99-vuotiaan kotona-asuvan kuopiolaisväestön toimintakykyyn. Lisäksi selvitettiin harjoittelun toteutumiseen yhteydessä olevia tekijöitä.

Kuntosaliharjoittelu onnistuu iästä ja sairauksista huolimatta

Yli kaksi vuotta jatkuneen harjoittelun tutkiminen 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä toi tietoa kuntosaliharjoittelun toteuttamisesta osana geriatrista hoitointerventiota. Laaja-alaisen geriatrisen arvioinnin avulla tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota muun muassa lääkitykseen, ravitsemukseen, näkökykyyn ja suun terveyteen.

Intervention yhtenä osana oli liikuntaneuvonta ja mahdollisuus osallistua ohjattuun kuntosaliharjoitteluun. Kotona-asuvista koeryhmäläisistä harjoittelun aloitti liikuntaneuvonnan jälkeen 54 % (182 henkilöä). He olivat nuorempia ja heillä oli parempi kognitiivinen ja fyysinen toimintakyky verrattuna niihin, jotka eivät aloittaneet harjoittelua. Pitkäaikainen ohjattuun kuntosaliharjoitteluun sitoutuminen oli kuitenkin mahdollista myös iäkkäille henkilöille huolimatta sairauksista, sairaalahoitojaksoista ja toiminnanvajauksista. Tutkimuslöydökset korostavat ongelmien tunnistamisen ja niihin monipuolisesti puuttumisen tärkeyttä suunniteltaessa tasapaino- ja voimaharjoittelun lisäämistä vanhimmassa väestönosassa.

Säännöllinen harjoittelu ylläpitää lihasvoimareserviä ja liikkumiskykyä

Vaikka voima- ja tasapainoharjoittelu on keskeinen osa ikääntyneiden liikuntasuosituksia, on näin pitkäkestoisista harjoitusinterventioista iäkkäimmässä väestönosassa niukasti aiempaa tietoa. Kuntosaliharjoitteluun osallistuneilla koeryhmäläisillä kävely ja tuolilta ylösnousu nopeutuivat ja lihasvoima lisääntyi kahden vuoden harjoittelujakson aikana. Suorituskyky alkoi kuitenkin heikentyä pian harjoittelun päätyttyä, joten harjoittelun tulisi olla jatkuvaa.

Ne koeryhmäläiset, jotka eivät aloittaneet kuntosaliharjoittelua, mutta saivat muun hyvän hoidon, pystyivät kahden vuoden seurannassa ylläpitämään vielä tasapainoa ja liikkumiskykyä, mutta heidän lihasvoimansa heikkeni. Samaan aikaan kaikki nämä ominaisuudet heikkenivät kontrolliryhmällä, joka ei saanut mitään tavanomaisesta poikkeavaa hoitoa. Lihasvoimareserviä, liikkumiseen vaadittavan minimitason ylittävää lihasvoimaa, tarvitaan suojaamaan liikkumisvaikeuksien kehittymiseltä ja jarruttamaan ikääntymisen tuomaa heikentymistä.

 

13 varastossa

Lisätiedot