Living standards and changing expectations

5,00 

Investigating domestic necessity and environmental sustainability in an affluent society
Aro, Riikka
978-951-39-6987-5; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (581)
2017

Aro tutki väitöskirjassaan elintason ja ekologisen kestävyyden ongelmallista suhdetta tarkastelemalla arjen välttämättömyyksiä ja arjen organisointia. Tutkimuksen mukaan arjen organisoinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat sujuvuus, mukavuus sekä oma ja perheen hyvinvointi. Ympäristöllinen kestävyys jää usein etäälle normaalista arjesta huolimatta kulutukseen liittyvästä ympäristötiedosta ja -huolesta tai tulojen ja koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista. Ekologisuuden huomioimisen koetaan vaativan aikaa ja rahaa sekä perehtymistä. Nämä nähdään arjen toteuttamista hankaloittavina tekijöinä.

Tutkimustulokset osoittavat, että kulutuksen kestävyystavoitteista huolimatta välttämättömyydet lisääntyvät ja kulutustaso kasvaa. Arjen organisoinnissa kohtaavat monet käytännöt, joihin liittyy aikapaineita ja usein ristiriitaisiakin vaatimuksia. Lisäksi normaaleina ja välttämättöminä pidetyt kulutustottumukset ovat perustaltaan liitoksissa sosiokulttuurisiin ja materiaalisiin ulottuvuuksiin. Nämä ulottuvuudet sekä rajoittavat että rakentavat kulutuskäytäntöjä ja kulutukseen liittyviä odotuksia. Tutkimustulokset painottavatkin laajempien ajattelu- ja toimintatapojen muutoksen tarpeellisuutta sekä systeemisen muutoksen välttämättömyyttä kestävyyden tavoittelussa.

Aron mukaan kestävän arjen toteuttamisessa ei ole kyse vain kuluttajan ja kotitalouksien valinnoista. Sen sijaan mahdollisuus kestävän arjen organisoinnille syntyy kolmenlaisten liikkumavarojen kohdatessa. Yhteiskunnan historiallisten ja kollektiivisten kehityskulkujen muokkaama liikkumavara on olennainen ekologisen kestävyyden mahdollistaja. Arjen organisointiin vaikuttavat myös henkilöhistoria ja eletty ja koettu elämä, sekä elämänkokemusten myötä muotoutuneet ajattelu- ja toimintatavat, jotka suuntaavat meillä olevien resurssien käyttöä ja osallistumistamme käytäntöihin. Lisäksi kaiken toiminnan perustana ovat väistämättömästi luonnonympäristön meille asettamat rajat.

Tutkimus toteutettiin hyödyntämällä kahta näkökulmaa ja kahdenlaisia tutkimusaineistoja: määrällisiä tilasto- ja kyselyaineistoja sekä hyvin toimeentulevien ns. ruuhkavuosia elävien suomalaisten parissa tehtyjä syvähaastatteluja. Kyselyaineistojen kautta tutkimus keskittyi ajallisen muutoksen sekä välttämättömyyskäsitysten tarkasteluun sosioekonomisten ja demografisten muuttujien näkökulmasta. Haastatteluaineisto puolestaan avasi intensiivisemmän, yksityiskohtaisemman tarkastelukulman elettyyn ja koettuun arkeen.

 

10 varastossa

Lisätiedot