Lasten vertaissuhdetaidot ja kiusaaminen esikoulun vertaisryhmissä

5,00 

Laaksonen, Vilja
978-951-39-5563-2; 1459-4323
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in humanities (221)
2014

Lapset tarvitsevat erilaisia vuorovaikutustaitoja vertaistensa kanssa. Kavereiden kanssa toimiminen, oman mielipiteen esiin tuominen ja toisten huomioon ottaminen ovat taitoja, joita opitaan ja harjoitellaan vertaisten kanssa.

- Leikki ei ole lapsille vain leikkiä, ja vertaisryhmän torjunta sulkee oven lasten arkipäivään ja sosiaaliseen maailmaan. Riskinä on, että kiusaamis- ja syrjäytymiskierre seuraa lasta päiväkodista koulutaipaleelle, Laaksonen painottaa.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia lasten vertaissuhdetaidot ovat ja millaisia yhteyksiä näillä taidoilla on lasten kiusaamiseen esikoulun vertaisryhmissä. Tavoitteeseen etsittiin vastausta lasten havainnoinnin ja haastattelujen sekä tutkija- että opettaja-arvioijien täyttämien lomakkeiden avulla.

- Jo alle kouluikäiset lapset kiusaavat toisia, mutta lasten vertaissuhdetaitojen yhteydestä kiusaamiseen on yhä vähän tutkimustietoa, Laaksonen kertoo.

Neljän sortin vuorovaikutustaitoja

Tulosten perusteella lasten (N = 72) vertaissuhdetaidot voidaan jakaa neljään osa-alueeseen, jotka lapset hallitsevat vaihtelevasti: tilanteenmukaisen vuorovaikutuskäyttäytymisen taidot, vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja vertaisten tukemisen taidot, vuorovaikutukseen liittymisen taidot sekä toisten huomioon ottamisen taidot.

Lasten vertaissuhdetaitojen ja kiusaamisen välisen yhteyden tarkastelu osoitti, että kiusaajilla, kiusatuilla ja kiusaaja-uhreilla on huomattavia puutteita vertaissuhdetaidoissa. Esimerkiksi kiusaajilla oli vaikeuksia konfliktien hallinnassa, loukkaamisen välttämisessä ja tuen antamisessa. Kiusatuilla oli puolestaan vaikeuksia vuorovaikutukseen liittymisessä ja ylläpitämissä, kun taas kiusaaja-uhreilla oli haasteita tilanteenmukaisen käyttäytymisen taidoissa.

Tuloksena käytännön työkaluja

Laaksosen lähtökohtana oli tuottaa käytännön työkaluja lasten vertaissuhdetaitojen kehittämiseen. Tutkimuksessa kehitetty Lapsen vertaissuhdetaitojen arviointi -työkalu (2014) on tarkoitettu etenkin opetushenkilökunnan käyttöön 4-8-vuotiaiden lasten vertaissuhdetaitojen arviointiin.

- Näkökulmana on, että vertaissuhdetaitojen kehittäminen tukee kiusaamiseen puuttumista jo ennen kouluikää. Arvioinnin tuottaman tiedon avulla on mahdollista tukea kehitystä lapsen yksilöllistä tarpeista käsin. Näin voimme tarjota lapsille mahdollisimman hyvät valmiudet kavereiden kanssa toimimiseen, Laaksonen summaa.

 

7 varastossa

Lisätiedot