Kriteerit puntarissa

31,00 


Britschgi, Virpi; Rautopuro, Juhani
978-952-5401-77-6; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (74)
2017

Arviointi herättää vilkasta keskustelua etenkin keväisin, kun peruskoulun ja lukion päättävät saavat todistuksensa. Arvioinnilla on kauaskantoisia seurauksia oppilaan ja opis­kelijan tulevaisuuden kannalta. Se vaikuttaa käsityksiin itsestä oppijana ja auttaa ymmärtämään omia vahvuuksia ja osaamista. Arvioinnin tehtävänä on myös kertoa saavutetusta osaamistasosta, ja se vaikuttaa jatko-opintoväylän valintaan. Perusopetuksen päättövaiheen arvosanoilla hakeudutaan toisen asteen opintoihin tai voidaan jopa jäädä opintojen ulkopuolelle. Ei siis ole samantekevää, miten päättöarvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus toteutuvat. Ylioppilastutkinnon arvosanoilla taas on suuri merkitys korkeakouluopintoihin pääsyssä. Ylioppilastutkinnon perusteella opiskelijalle voidaan antaa valintapisteitä tai hänet voidaan hyväksyä suoraan korkeakouluun.

 

Kriteeriperustaista arviointia pidetään oppijan kannalta oikeudenmukaisena, koska arviointikriteerit ovat tiedossa jo ennen oppimiskokonaisuuden alkua ja niihin on mahdollista palata sekä oppimisprosessin aikana että sen jälkeen. Oppijan suoritusta verrataan ennalta määriteltyihin kriteereihin, ei toisten suoritustasoon. Oppilaat ja opiskelijat tarvitsevat selkeät kriteerit siitä, mitä heiltä vaaditaan ja missä määrin oppimisen ja osaamisen tavoitteet on saavutettu. Opettajat puolestaan tarvitsevat selkeitä, tavoitteisiin kiinnittyviä ja kriteereihin perustuvia arviointiohjeita.

 

Arvioinnissa on kyse yhteiskunnallisesti merkittävistä arvovalinnoista. Arvioinnin kehittäminen oikeudenmukaisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi edellyttää tutkittua tietoa siitä, mihin erilaisten arviointitapojen käyttäminen johtaa. Kriteerit puntarissa -kirjassa tarkastellaan kriteereihin perustuvaa arviointia perusopetuksen ja lukion näkökulmasta ja pohditaan kriteeriperustaisuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja sudenkuoppia. Kirja sopii kaikille oppimisen arvioinnista kiinnostuneille opettajille, koulutuksen järjestäjille, opiskelijoille, opettajankouluttajille ja tutkijoille sekä koulutuspolitiikasta päättäville.

Varasto loppu

Lisätiedot