Koulutuksellisen tasa-arvon diskurssit ja toimijat peruskoulun tuntijakouudistuksessa

5,00 

Siekkinen, Kirsi
978-951-39-7047-5; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (583)
2017

Siekkinen tutkii väitöskirjassaan koulutuksen tasa-arvon diskursseja, jotka ovat moninaisia, osittain ristiriitaisia tavoitteita sisältäviä, mutta myös toisiaan tukevia puhetapoja.

Suomalaisessa peruskoulupolitiikassa arvostetaan edelleen koulutuksen tasa-arvoa. Kaikille yhtäläinen opetus, alueellinen ja sosioekonominen tasa-arvo sekä yhteiset jatko-opintovalmiudet näyttäytyvät edelleen vahvana poliittisena tahtona. Keskeisten koulutuspoliittisten vaikuttajaryhmien näkemykset koulujärjestelmästä sekä koulutuksen sisällöstä ovat pääosin samansuuntaisia.

- Ensisijaisesti huolen kohteena ovat heikommat oppilaat sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Lahjakkaista lapsista ei koulutuksellisen tasa-arvon kentällä keskustella, Siekkinen toteaa.

Koulutuksellisen tasa-arvon tavoittelun uhkakuvina nähdään alueellinen ja koulujen välinen eriytyminen sekä oppilaiden välinen syrjäytymiskehitys. Tämä kaikki heijastaa yleisempää yhteiskunnallista eriarvoistumista, jota kohtaan kouluilla nähdään olevan erityinen tehtävä. Koulun tulee kaventaa yhteiskunnan sosiaalisia eroja ja tukea yhteiskunnallisen tasa-arvoajattelun sisäistämistä.

- Liiallinen valinnanvapaus näyttäytyy tässä tutkimuksessa keskeisenä koulutuksellisena tasa-arvon uhkatekijänä niin oppilaiden, koulujen kuin kuntien näkökulmasta, Siekkinen kertoo.

Peruskoulun tavoitteita ja tuntijakoa koskevan uudistuksen (2009-2012) koulutuspoliittisista lausunnoista rakentuvissa diskursseissa tasa-arvon toimijuus on ristiriitaista. Niissä ei osoiteta tilaa kansainvälisille toimijoille tai arkipäivän kasvattajille, vanhemmille tai opettajille.

Talouden limittyminen koulutuksen tasa-arvon puhetapoihin näyttää määrittävän tasa-arvokäsityksiä yhä enemmän. Lisäksi lainsäädännöllinen puhetapa asemoi koulutuksellisen tasa-arvon yhdenvertaisuudeksi, jolloin koulutus näyttäytyy kollektiivisten sosiaalisten oikeuksien sijaan yhä enemmän yksilöllisinä oikeuksina.

 

14 varastossa

Lisätiedot