Knowing matters

5,00 

How students address lack of knowledge in bilingual classroom interaction
Jakonen, Teppo
978-951-39-5933-3; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (235)
2014

Teppo Jakosen väitöstutkimuksen aiheena oli oppilaiden vertaisvuorovaikutus vieraskielisessä sisällönopetuksessa. Tarkasteltavana oli suomenkielisten yläkoulun historian kurssi, jonka opetuskielenä oli englanti. Keskiössä olivat tilanteet, joissa oppilas tekee oman tietämättömyytensä näkyväksi ja senhetkisen toiminnan kannalta merkitykselliseksi. Tämä lähtökohta tuo uuden näkökulman luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimukseen, jossa on analysoitu pääasiassa opettajajohtoisia tilanteita.

Auttaa opiskelun ongelmatilanteissa

Tutkimus osoittaa, että oppilaat ratkaisevat monenlaisia tietoaukkoja osana oppituntien pääasiallista toimintaa. He viestittävät tietoa tai sen puutetta paitsi äidinkielen ja vieraan kielen myös eleiden ja puheen taukojen avulla. Oman tietämättömyyden osoitukset suunnataan yleensä joko lähellä istuvalle toiselle oppilaalle tai sellaiselle oppilaalle, joka vaikuttaa tietävän asian.

- Oppilaat puhuvat oppitunneilla paljon myös aiheista, jotka eivät välity opettajalle. Silloin tiedon rakentaminen on omaehtoisempaa kuin koko luokan vuorovaikutuksessa. Vertaistukeen nojautuminen on kuitenkin opettajan näkökulmasta etu, koska se vähentää oppitunnin pääasiallisen toiminnan keskeytyksiä. Toisaalta se tekee osaamisen arvioinnin totuttua hankalammaksi, Jakonen kertoo.

Oppiminen ilmenee myös vuorovaikutustoimintojen muotoiluissa

Tiedon lisäksi oppilaat tekevät myös oppimistaan näkyväksi luokkahuoneen vuorovaikutustilanteissa. Jakosen mukaan tämä voi tapahtua ajallisesti kahteen suuntaan.

Ensinnäkin tietämättömyyden osoituksista liikkeelle lähtevä vuorovaikutus on rutiininomainen keino hankkia jotakin vielä puuttuvaa tietoa, jota tarvitaan esimerkiksi tehtävää varten tai opettajan vieraskielisen puheen ymmärtämiseksi. Toiseksi oppilaat saattavat käyttää jo kerran selvittämäänsä tietoa myöhemmissä vuorovaikutustilanteissa. He voivat esimerkiksi omaksua asiantuntijan roolin vetoamalla johonkin aiemmin käsiteltyyn tietoon siten, että he myös odottavat puheenvuoron vastaanottajan tunnustavan heidän asiantuntemuksensa ja sen perustan.

- Oppiminen vieraskielisessä sisällönopetuksessa on aineiston valossa monitahoinen ilmiö. Samalla kun oppilaat opiskelevat sisältöjä, he muodostavat myös tietoa, joka liittyy esimerkiksi kulttuurisiin asioihin tai luokkahuoneen toiminnassa tarvittaviin vuorovaikutustaitoihin. Vieras kieli on myös tyypillisesti ainesisältöjen opiskelua tukevassa roolissa. Esimerkiksi sanojen merkityksestä tai kirjoitusasusta neuvotellaan lähinnä silloin, kun sitä tarvitaan jonkin tehtävän tai toiminnon suorittamiseen, Jakonen esittää.

Jakosen tutkimusaineisto koostui 15 peräkkäisestä videotallennetusta oppitunnista ja näillä tunneilla käytetyistä teksteistä ja tehtävistä sekä oppilaiden tehtävävastauksista. Keskustelunanalyyttisen menetelmän avulla tietämistä ja oppimista päästiin tarkastelemaan osallistujien toiminnan kautta ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentuvina ilmiöinä.

 

13 varastossa

Lisätiedot