Kestääkö ääni?

5,00 

Laulunopetuksen vaikutus opettajaksi valmistuvien äänen laatuun ja ilmaisuun
Valtasaari, Hannele
978-951-39-7165-6; 1459-4323
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in humanities (325)
2017

- Puhe- ja lauluääni on opettajan keskeinen työväline. äänenkoulutuksen olisi edelleen syytä kuulua opettajankoulutukseen. Hyvä äänellinen ilmaisu lisää opettajan työkykyä ja pedagogisia valmiuksia, Valtasaari kuvaa.

Väitöskirjassaan Valtasaari keskittyi laulupedagogiikan mahdollisuuksiin vaikuttaa opettajaksi valmistuvien puhe- ja lauluilmaisun laatuun. Kokeelliseen, monimenetelmäiseen tutkimukseen osallistui lastentarhan- ja luokanopettajaksi opiskelevia koehenkilöitä, joista toiset saivat yhden lukuvuoden ajan tavoitteellista laulunopetusta. Verrokkiryhmä ei osallistunut koulutukseen.

Opetus vahvisti ilmaisua

Koulutuksessa kiinnitettiin huomiota kokonaisvaltaisesti äänelliseen ilmaisuun. Harjoitusohjelmaan kuului puhe- ja lauluäänen sekä ilmaisun kehittäminen. Koehenkilöiden oman laulukoulutuksen lisäksi opetusprosessin aikana pyrittiin kasvattamaan myös musiikkipedagogisia tietoja ja taitoja, joista on hyötyä lasten ja nuorten äänentoiminnan ja laulamisen ohjaamisessa.

Laulunopetukseen osallistuneilla opettajaopiskelijoilla esiintyi koulutuksen jälkeen vähemmän äänen rasitusoireita. Heidän puhe- ja lauluilmaisunsa laatu oli parantunut.

- Koulutuksen jälkeen muutokset kuultiin lauluäänen käyttöalueen laajentumisena, äänen laadun selkiytymisenä sekä musiikillisen linjan ja sävelpuhtauden paranemisena. Verrokkiryhmän äänelliset ja musiikilliset valmiudet sen sijaan eivät muuttuneet, Valtasaari kuvailee.

äänellisellä ilmaisulla yhteiskunnallista ja koulutuspoliittista merkitystä

Opettajien lääketieteellisesti diagnosoidut äänihäiriöt ovat lisääntyneet 2000-luvulla. Opettajien äänihäiriöillä tiedetään olevan yksilöllisiä, sosiaalisia, pedagogisia ja taloudellisia vaikutuksia yhteiskunnalle. Aiempien tutkimusten mukaan lasten oli vaikeampaa prosessoida äänihäiriöisen opettajan puheen sisältöä.

- Opettajankoulutuksen sisällön painotuksilla on suoraan vaikutusta päiväkodeissa ja kouluissa annettavan musiikinopetuksen laatuun. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että opettajien omat äänelliset rajoitukset haittasivat lasten laulamisen ohjaamista. Tavoitteellista puhe- ja lauluäänen koulutusta ei kuitenkaan enää järjestetä, Valtasaari selvittää.

 

11 varastossa

Lisätiedot