Keskijohdossa toimivien naisten ja miesten tarinat uristaan korkean teknologian alalla

5,00 

Ekonen, Marianne
978-951-39-5683-7; 1457-1986
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in business and economics (148)
2014

Ekonen tutki väitöstyössään sitä, mitä merkityksiä keskijohtoon kuuluvat korkean teknologian alalla toimivat johtajat antoivat johtamisurilleen ja miten nämä merkityksenannot erosivat ja olivat yhtenevät naisten ja miesten välillä. Tutkimuksella pyrittiin myös hahmottelemaan sitä, millaisiksi johtamisurat tulevaisuudessa mahdollisesti yhä enemmän rakentuvat.

Tulokset osoittivat, että korkean teknologian alan keskijohdon johtamisurat näyttäytyvät moninaisina ja keskijohto merkityksellisti uriansa useilla tavoilla: sosiaalisina suhteina, tasapainoiluna ja muutoksen hakemisena. Keskijohtoon kuuluvien naisten ja miesten antamat merkitykset johtamisurilleen olivat eroista huolimatta myös monelta osin melko samankaltaiset.

Eroja naisten ja miesten välillä ilmeni erityisesti koetun perheen tuen osalta. Miesten kerronnassa perhe tuotettiin johtamisuraa auttavaksi tahoksi, joka tasapainotti miehen työ-perhesuhdetta työntämällä häntä johtamisurasta poispäin perhettä kohti, kun taas naisille etenkin puolison tuki mahdollisti johtamisuran täysipainoisemman rakentamisen. Lisäksi sukupuolella vaikutti olevan kielteistä merkitystä naisten johtamisurien hierarkkiselle kehitykselle korkean teknologian toimialalla.

Tulosten perusteella keskeiseksi tekijäksi nousee tarve laajentaa organisaatioiden ura-asenteita perinteisen hierarkkisen johtamisuran arvostuksesta monipuolisemmiksi.Urajohtamisen näkökulmasta naisten johtamisuralla kohtaamia ongelmia on tutkittava, tehtävä näkyväksi ja muutettava systemaattisesti organisaatiokohtaisesti, koska ne muotoutuvat usein näkymättömiksi ja ilmenevät usein arkipäiväistyneissä käytännöissä.

Tulevaisuudessa johtamisurat vaikuttavat olevan enenevässä määrin henkilökohtaisia projekteja, joista muotoutuu yhä yksilöllisempiä polkuja ja jotka edellyttävät taitoa ja halua muutoksiin ja uudistumiseen.

 

8 varastossa

Lisätiedot