Kaupunki yrittäjänä

5,00 

Kahden kunnallisen osakeyhtiön edustajien käsityksiä yrittäjyydestä ja omistajuudesta
Laulajainen, Riitta
978-951-39-5456-7; 1457-1986
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in business and economics (137)
2013

Laulajainen tarkasteli väitöskirjassaan kunnallisen osakeyhtiön edustajien käsityksiä, jotka liittyvät yrittäjyyteen ja omistajuuteen, sen merkitykseen ja tarkoitukseen, tunteen kokemiseen ja toiminnan ilmenemiseen.

- Aineistosta ilmeni esimerkiksi yrittäjyyden ja omistajuuden tunteisiin liittyviä uusia käsityksiä, Laulajainen toteaa. Yrittäjyyden tunteen kokemiseen liittyi näyttämisen tunne. Se esiintyi ulkoisen kimmokkeen yhteydessä, ja siihen vaikuttaa yrittäjyyden tunteeseen yhdistetty kunnianhimon tunne ja vastoinkäymiset, kuten ulkopuolinen vastustus. Omistajuuden tunteen kokemiseen liitettäviä uusia käsityksiä olivat ylpeys ja rakkaus. Ylpeyden tunne syntyy siitä, että on toiminut jonkin asian hyväksi ja voi pitkän ajan jälkeen nähdä työnsä tulokset. Rakkauden tunne syntyy kotiseuturakkaudesta, kun on tehnyt työtä oman paikkakunnan hyväksi.

Kunnallisissa yhtiöissä tarvitaan vapautta mutta myös tukea

Laulajainen toteaa, että aineistossa ilmenneet käsitykset lisäävät ymmärrystä kunnallisten osakeyhtiöiden toiminnasta. Ne eivät ole kuitenkaan yleistettävissä. Tarkemman tarkastelun kohteena ovat aineiston mukaiset marginaaliset ilmaisut, jotka erottuvat aikaisemmasta teoriasta yksityiskohtaisuutensa, näkökulman tai muun seikan vuoksi.

- Kunnallisten yhtiöiden toiminnassa tarvitaan vapautta ja vastuuta, mutta lisäksi kaivataan konkreettista tukea päättäjiltä. Tällainen tuki on tässä yhteydessä ymmärrettävä ajan antamisena ja kiinnostuksena kunnan yritystoimintaa kohtaan organisaation kaikilla tasoilla. Huomioitavaa tässä on, että tämä nousi esille aineistosta henkilöstön edustajien käsityksissä, painottaa Laulajainen.

- Liiketoiminnan ja yleishyödyllisen toiminnan yhdistäminen nähdään haasteellisena, kovana toimintaympäristönä ”bisneksen teossa”.

Yrittäjyyteen ja kannattavaan toimintaan voidaan yhdistää asiakkaan näkeminen yrityksen kantavana voimana. Laulajainen havaitsi, että henkilöstön edustaja kunnallisessa osakeyhtiössä ilmaisee vahvasti käsityksensä siitä, miten asiakas on yritystoiminnan ja sen kehittämisen kantava voimavara. Tämä osoittaa sen, että esimerkiksi omistajuuden tunne, työhön sitoutuminen ja tulostavoitteisuus voi ilmetä kunnan osakeyhtiössä organisaation kaikilla tasoilla.

Omistajan vastuun kokeminen tuntuu palkitsevalta

Osakeyhtiön arvoketjuajattelussa omistajaohjaus alkaa omistajista ja kulkee hallituksen ja toimivan johdon kautta yrityksen jokapäiväiseen toimintaan.

- Tutkimuksessa käytetty arvoketjuajattelu on alkujaan luotu yksityissektorin osakeyhtiöille ja pörssiyhtiöille omistajaohjauksen käytäntöjen kehittämiseen. Sen valossa on hyödyllistä tarkastella myös kunnallisen osakeyhtiön toimintaa, Laulajainen huomauttaa. Kunnan osakeyhtiöiden tulee aineiston mukaan toimia kuten ”oikean” yrityksen. Työtä tulee tehdä kuten omassa yrityksessä.

Kunta-alan henkilöstön sisäisen yrittäjyyden kannalta on tärkeää, että henkilöstö kokee osaltaan omistajan vastuuta oman työyhteisönsä kehittämisestä. Kaupungin yhtiön toimintaan osallistuvien henkilöiden käsitysten tunnistamisesta on hyötyä, sillä niiden avulla voidaan paremmin ymmärtää omistajaohjauksen toimivuutta. Tästä on myös hyötyä kunta-alan henkilöstön sisäisen yrittäjyyden tukemisessa, painottaa Laulajainen. Jos kaupungin yhtiössä toimivat henkilöt voivat kokea omistajan vastuuta oman työyhteisönsä kehittämisestä, palkkio siitä tulee koettuna työnilona ja sen myötä parantuneena kilpailukykynä.

 

9 varastossa

Lisätiedot