Käsitteellinen ymmärtäminen ja fysiikan oppimiseen liittyvät odotukset lukion mekaniikassa

5,00 

Utriainen, Oiva
978-951-39-7455-8; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (614)
2018

Oiva Utriaisen väitöstutkimuksessa kävi ilmi, että oppikirjan esitystapa sekä työnteon ja ponnistelun merkityksen korostaminen paransivat lukiolaisten oppimistuloksia fysiikassa. Tutkimusta voidaan jatkossa soveltaa oppikirjojen, digitaalisen materiaalin sekä multimediaesitysten suunnitteluun oppiaineesta riippumatta.

Utriaisen tutkimuksen tarkoituksena oli edistää lukion fysiikan mekaniikan kurssilla Newtonin toiseen ja kolmanteen lakiin liittyvien tehtävien laadullista ja määrällistä osaamista. Toisena tavoitteena oli vaikuttaa opiskelijan omiin fysiikan opintoja koskeviin odotuksiin.

Tutkimuksessa verrattiin kahden oppilasryhmän, kontrolli- ja koeryhmän, oppimistuloksia ja motivaatiota. Kontrolliryhmän oppikirjassa opeteltavat asiat esitettiin pääasiassa sanallisesti yhtenäisen tekstin muodossa, ilman infolaatikoita tai kaavioita.

Koeryhmän kirjassa opeteltavat asiat taas jaettiin päätekstiin, infolaatikoihin ja kaavioihin. Lisäksi koeryhmän kurssisuunnitelmassa korostettiin seuraavan oppitunnin aiheeseen tutustumista sekä ponnistelun, ei älyn, merkitystä.

Utriainen havaitsi, että oppikirjan esitystavalla näyttäisi olevan vaikutusta oppilaiden oppimistuloksiin. Koeryhmän oppimistulokset olivat yhtä hyvät tai paremmat kaikissa testatuissa konteksteissa. Tällä menestyksellä on Utriaisen mukaan vaikutuksia myös oppilaiden odotuksiin ja asenteisiin:

- Opiskelijoiden odotuksissa ei enää toisella vuosikurssilla tapahtunut merkittäviä muutoksia, joten lukiossa kaikille pakollinen fysiikan kurssi vaikuttaa tuleviin menestymisen odotuksiin, hän selventää.

Utriaisen mukaan perinteinen oppikirja, jonka esitystapa perustuu multimediaoppimisen teoriaan ja sen tutkimustulosten hyödyntämiseen, on yhä tehokas väline esimerkiksi mekaniikan periaatteiden opetuksessa. Tämän lisäksi Utriainen korostaa, että opetuksessa jokaista täytyisi rohkaista kehittämään omia kykyjään.

- Meillä on potentiaalia, se pitää ottaa käyttöön, Utriainen toteaa.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ovat kognitiivinen kuormateoria sekä multimediaoppimisen teoria. Ensimmäinen kuvaa ne ilmiöt, jotka kuormittavat työmuistia, ja toinen esittää ne opetuksen suunnitteluperiaatteet, jotka edistävät oppimista.

- Kaikkien, jotka haluavat käyttää kuvia ja tekstiä informaation välittämiseen, olisi syytä tutustua tämän tutkimuksen viitekehyksessä olevaan multimediaoppimisen teoriaan, Utriainen summaa.

8 varastossa

Lisätiedot