Kaksikielinen koulu = Tvåspråkig skola

32,00 

Tulevaisuuden monikielinen Suomi = Ett flerspråkigt Finland i framtiden
Tainio, Liisa; Harju-Luukkainen, Heidi
978-952-5401-64-6; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (62)
2013

Mitä hyötyä tai haittaa kaksikielisistä kouluista voisi olla yksilöille tai yhteisöille Suomessa? Rikastuuko vai kaventuuko kielten osaaminen, marginalisoituuko ruotsin kieli? Oppiiko vieraalla kielellä yhtä hyvin kuin omalla äidinkielellä? Miten kaksikielisissä kouluissa tai vieraskielisessä opetuksessa käy oppilaan oman äidinkielen? Miten toisella kielellä pitäisi opettaa?

Tässä teoksessa tutkijat avaavat näkökulmia Suomen muuttuvaan kielimaisemaan koulutuksen, opetuksen ja oppimisen näkökulmasta. Artikkeleissa tarkastellaan kielikoulutuspolitiikan nykytilaa mutta paneudutaan myös siihen, miten käytännössä opitaan, opetetaan ja toimitaan niissä koulutuksen vuorovaikutustilanteissa, joissa työskennellään muulla kuin omalla äidinkielellä.

Kokoelma on tiivis tietopaketti kielen ja koulutuksen tutkijoille, opiskelijoille ja kouluissa toimiville opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen suunnittelijoille ja kielikoulutuspoliittisille päättäjille. Lisäksi teos antaa tietoa kaikille niille vanhemmille, jotka arjessaan pohtivat lasten koulutusvalintoja.

- - - - -

Hurdana för- och nackdelar kan ­tvåspråkiga skolor i Finland tänkas ha ur individ- eller samhällsperspektiv? Berikas eller berövas de språkliga färdigheterna, marginaliseras svenska språket? Lär man sig lika bra på ett annat språk som på sitt eget modersmål? Vad händer med elevens modersmål i tvåspråkiga skolor eller i språkbadsundervisning? Hur skall man undervisa på ett främmande språk?

De sakkunniga forskarna i artikelsamlingen närmar sig tvåspråkigheten ur olika synvinklar och belyser hur utbildning, undervisning och lärande påverkas av det förändrade språkliga landskapet i Finland. Artiklarna ger en bred översikt över dagens språk- och utbildningspolitik, men granskar också frågor på mikronivå, som t.ex. hur vi i praktiken fungerar i kommunikativa undervisningssituationer som inte sker på vårt modersmål.

Artikelsamlingen är en kompakt informationshelhet för forskare i språk- och utbildningsfrågor, studerande, lärare och utbildningsplanerare samt beslutsfattande inom utbildnings- och språkpolitik. Dessutom ger boken vägledning för alla de föräldrar som i sin vardag funderar på barnens utbildningsmöjligheter.

6 varastossa

Lisätiedot