International artists-in-residence 1990-2010

5,00 

Mobility, technology and identity in everyday art practices
Vargas de Freitas Matias, Rita
978-951-39-6871-7; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (300)
2016

Rita Vargas de Freitas Matiaksen taidehistorian väitöskirja avaa monitieteisestä näkökulmasta residenssitaiteilijoiden kansalliset rajat ylittävien työskentelytapojen merkitystä sosiaalisessa, kulttuurisessa ja teknologisessa kontekstissa.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää taiteilijoiden vaikuttimia matkata työskentelemään ulkomaille, jolloin he joutuvat monikulttuurisessa ympäristössä päivittäin pohtimaan identiteettiään ja elämään sekä työskentelemään koko ajan tilapäisissä ja muuttuvissa olosuhteissa. Vargas de Freitas Matias kysyy visuaalisen analyysin merkitystä tilanteessa, jossa taiteilijoiden kehittyneet dokumentointikäytännöt alituiseen vaihtelevat, mutta samalla ne vaikuttavat tapaamme katsoa visuaalista taidetta ja muuttavat myös ajatuksiamme visuaalisuudesta.

Tutkimuksessa ehdotetaan tapaa, jolla voidaan analysoida sekä in situ eli paikkasidonnaisia -teoksia että digitaalisen median kautta julkaistuja töitä. Lisäksi analysoidaan sitä, miten digitaalinen kommunikaatio ja sosiaalinen media tukevat taiteilijoiden elämänikäistä oppimisprosessia. Väitöstutkimus pyrkii tunnistamaan millaisia ovat ne työt, joita tässä kontekstissa luodaan ja mitä nämä työt viestivät.

Tutkimustulokset kiteyttävät kolme asiaa, ensinnäkin taiteilijoiden viestinnän muodot ja valmiudet kulttuurienvälisiin sopeutumisprosesseihin, toiseksi taiteilijoiden pääasialliset tarkoitusperät digitaalisen median käyttöön ja sen vaikutusseuraukset taiteilijoiden matkustuskäytäntöihin ja kolmanneksi ne esittävät laadullisen analyysin valikoitujen taiteilijoiden performansseista heidän antamiensa tietojen valossa.

Tuloksena analyysistä, joka yhdistää taiteilijoiden työprosessit ja heiltä kerätyn informaation, pohditaan, kuinka taiteilijat mieltävät olevansa “välitilassa” tai miten heidän voi nähdä omaksuvan hybridin identiteetin. Tutkimus erittelee sosiaalisia, teknisiä ja kulttuurisia ulottuvuuksia, joiden avulla voi tunnistaa kulttuurieroja ja kehittää keskinäistä kanssakäymistä taiteilijan ja kuraattoreiden, keräilijöiden, gallerioiden, museoiden, residenssien ja paikallisten tai maailmanlaajuisten yhteisöjen välillä.

Työssä havaitaan myös, että taiteilijoiden huolenaiheet kumpuavat esiin jännitteinä, jotka muodostuvat globalisaation, valvonnan ja hajaannuksen ja toisaalta eristyneisyyden, yksityisyyden ja keskittyminen välille. Näitä teemoja taiteilijat käsittelevät paikan käsitteen kautta. Kyseiselle prosessille voidaan antaa kaksi eri merkitystä: moniaistisiin kokemuksiin perustuva ympäristötietoisuus ja huomion kiinnittäminen päivittäisten rutiinien tärkeyteen.

 

12 varastossa

Lisätiedot