(In)significant others

5,00 

The role of the spouse in women and men managers' careers in Finland
Heikkinen, Suvi
978-951-39-6150-3; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (158)
2015

Suvi Heikkinen selvitti tutkimuksessaan suomalaisten nais- ja miesjohtajien työn ja perheen yhdistämistä keskittymällä puolison roolin ja puolison tuen kehittymiseen uran näkökulmasta. Heikkinen tutki 58 johtajan kerrontaa omasta urastaan ja perheestään. Heikkinen kritisoi perinteistä näkemystä johtajien työstä ja perheestä erillisinä, sekä sitä, että aikaisemmassa tutkimuksessa perhe on nähty yhtenä muuttumattomana kokonaisuutena, jolloin huomiotta jäävät mm. eri jäsenet ja heidän vaihtuvat roolinsa.

Perinteinen sukupuoliroolijako edelleen vahva

Tutkimuksessa selvisi, että puoliso on merkittävä tekijä uraa koskevissa ratkaisuissa ja päätöksissä sekä nais- että miesjohtajille. Johtajan ja puolison välinen sukupuoliroolijako on kuitenkin olennaista ymmärrettäessä puolison ja johtajan uran välistä dynamiikkaa. Tutkimuksessa saatiin selville, että johtajat melko harvoin haastoivat perinteistä sukupuoliroolijakoa, jonka mukaan naisen tulisi ensisijaisesti huolehtia perheestä ja kodista, ja vasta sen jälkeen miettiä omaa uraansa ja sen etenemistä. Miesjohtajien kohdalla ei korostunut ns. perheen elättäjän rooli, mutta heidän kerronnassaan korostui myös samainen kodista ja lapsista huolenpitävä naisen rooli.

- Vahvana oletuksena on, että johtotehtävissäkin olevan naisen tulee ensisijaisesti huolehtia kodista ja perheestä, ja miesjohtajan puolestaan on hyväksyttävämpää olla poissa perheen parista, kunhan puoliso hoitaa sen, kiteyttää Heikkinen.

Naisjohtajien tarinoissa tuli esille, että puolison ura voi mennä myös johtotehtävissä toimivien naisten uran edelle. Naiset kertoivat esimerkiksi jättäneensä työnsä johtajana miehen uran vuoksi, kun kyseessä oli ollut paikkakunnan vaihdos. Myös miesjohtajat olivat valmiita tekemään kompromisseja uransa suhteen perheen hyvinvoinnin takaamiseksi, mutta lievemmissä määrissä, kuin naiset.

Tutkimuksen perusteella puolisoiden väliset neuvottelut edesauttavat sitä, kuinka hyvin johtajat pystyvät eri elämänalueet yhdistelemään.

Puolison tuki ei ole aina saatavilla naisjohtajille

Heikkinen tarkasteli myös puolison tuen kehittymistä naisten ja miesten urien edetessä. Haastateltavat toivat selvästi esille puolison tuen muuttumisen sekä puutteellisen puolison tuen ja näihin liittyvät haasteet. Erityisesti naisjohtajat kokivat, että puolison tuki ei ole aina saatavilla, vaikka sitä tarvittaisiin. Tuen puutteella kerrottiin olevan haitallisia vaikutuksia uralle ja parisuhteelle.

Puolison tuen eri muotojen kehittyminen uran eri tilanteissa ja käännekohdissa koettiin hyödyllisenä sekä uralla etenemisen, että työn ja perheen yhdistämisen näkökulmasta molempien sukupuolien kohdalla. Johtajien mukaan puolisoilta voidaan saada sellaista tukea, jota organisaatiot eivät pysty tarjoamaan.

- Jotta johtotehtävät olisivat myös tulevaisuudessa nuoria houkuttava vaihtoehto, on mietittävä johtajien uraa ja elämää kokonaisvaltaisesti. Myös johtajilla on oikeus ja tarve elämään organisaatioiden ulkopuolella, lopettaa Heikkinen.

 

8 varastossa

Lisätiedot