Influence of grade one Zambian teachers and GraphoGame on initial literacy acquisition

5,00 

Lusaka district
Jere-Folotiya, Jacqueline
978-951-39-5801-5; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (503)
2014

Vaikka Sambiassa on tehty huomattavia investointeja lukutaidon opetukseen, Jacqueline Jere-Folotiyan väitöstutkimus osoitti, että Sambian oppijoiden lukutaitotaso jää merkittävästi odotetusta.

Viimeksi Primary Reading Program (PRP) on painottanut tutun paikallisen kielen käytön merkitystä lukemaan opetuksessa kolmella ensimmäisellä luokalla. Kuitenkin vain pieni osa lapsista saavutti edes minimitasoisen taidon odotettuun standardiin verrattuna 5-6. luokille mennessä.

Väitöstutkimuksessa keskityttiin ensimmäisen luokan opettajien noudattamiin käytänteisiin ja uskomuksiin ja kokeiltiin Suomessa Ekapelin nimellä tunnetun oppimispelin GraphoGamen käyttöä lukemaanoppimisessa Lusakan alueella käytetyllä CiNyanjan kielellä. Tavoitteena oli selvittää, missä määrin näillä seikoilla on vaikutusta lukutaidon oppimiseen Lusakan alueella.

Tieto- ja kommunikaatioteknologiaa hyväksi käyttäen tutkimus pyrki selvittämään, missä määrin lukutaidon oppimispeli, GraphogameTM (GG) voi yhdessä opettajan toimien kanssa vaikuttaa lukutaitoa parantavasti. Havaintoaineisto tätä varten koottiin osana laajempaa Suomen Akatemian tukemaa Reading Support for Zambian Children (RESUZ) -hanketta.

Graphogame-menetelmän vaikutus arvioitiin

RESUZin tutkimusasetelma oli luonteeltaan kokeellinen. Tutkimuksen ytimessä oli Graphogame-pohjaisen intervention vaikutuksen havainnointi. Väittelijä vertaili erilaisia ryhmiä, joissa oppimisen perustui GG:n, opettajan tai niiden yhteiseen vaikutukseen.

Tutkimus perustuu sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen aineistoon. Tutkittavina olivat ensimmäisen luokan opettajat (N=63, ikäväli 25-54 vuotta) Sambian julkisesti rahoitetuista kouluista ja heidän 6-9-vuotiaat oppilaansa (N=288). Opettajat raportoivat itse omia opetuskäytäntöjään ja opetusta koskevia asenteitaan oppija- keskeisestä ja opettaja-keskeisestä lähestymistavasta, omia teorioitaan opetuksesta ja näkemyksiään opetusohjelmasta.

Tarvitaan pätevämpiä opettajia

Tulokset osoittivat että opettajat kannattivat paikalliskielen käyttöä ja foneettiseen menetelmään perustuvaa lähestymistapaa lukutaidon opetusohjelman mukaisesti. He uskoivat, että ne tukevat Sambian ensimmäisen luokan oppilaiden lukutaidon oppimisprosessia. Opettajat myös uskoivat että oppilaskeskeinen lähestymistapa on opettajakeskeistä tehokkaampi opetuksessa.

Tutkimuksensa perusteella väittelijä suosittaa toimenpiteitä lukutaidon opettamisen kohentamiseksi. Alkuperäiskielten käyttö Lusakan alueen valtionkouluissa on perusteltua. Opettajien sisäistä motivaatiota ja oppilaskeskeistä opetuksen lähestymistapaa on pyrittävä tukemaan. Ala-asteen opettajien pätevyysvaatimuksia lukutaidon opettamisessa on nostettava.

Lasten lukutaitoa saatiin merkittävästi kohennettua Graphogamen avulla. Parhaat tulokset saatiin kun sekä opettaja että lapset käyttivät sen tarjoamaa peruslukutaidon harjoittelumahdollisuutta.

 

8 varastossa

Lisätiedot