Increasing girls’ interest in technology education as a way to advance women in technology

5,00 

Niiranen, Sonja
978-951-39-6735-2; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (558)
2016

Suomessa käsityön opetukseen ja teknologiakasvatukseen liittyy sukupuolittuneita käytänteitä. Käsitöissä on usein toteutettu kahtiajakoa, jossa tytöt ovat opiskelleet pääosin tekstiili- ja pojat teknistä työtä. Valitessaan tekstiilityön tytöt sulkevat tietämättään pois merkittävän osan perusopetuksen teknologian opetuksesta. Myös teknologian ammatit mielletään vahvasti miehisiksi, jolloin naiset jäävät lahjakkuusreserviin.

Niiranen selvitti, miten tyttöjen mahdollisuuksia ja kiinnostusta teknologian opiskeluun voitaisiin lisätä perusopetuksessa. Hän pohti myös, mitkä tekijät vaikuttavat naisten hakeutumiseen teknologia-aloille.

Niiranen tarkasteli teknologiakasvatuksen nykytilaa valtakunnallisen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 -asiakirjan valossa ja selvittämällä alakouluikäisten oppilaiden käsityön ja teknologiakasvatuksen motivaatioita.

Tulokset osoittivat, että tyttöjen ja poikien käsityön ja teknologiakasvatuksen motiiveissa on eroa. Tytöt olivat selvästi poikia kiinnostuneempia opiskelemaan ympäristön suojeluun liittyviä aiheita ja pitivät hieman poikia enemmän käytännöllisten tuotteiden ja koriste-esineiden tekemisestä. Lisäksi tytöt kokivat tarvitsevansa poikia enemmän tukea ja kannustusta opettajiltaan. Pojat taas pitivät tyttöjä enemmän elektroniikkatöiden tekemisestä, sekä erilaisten ongelmien ratkaisemisesta ja kokeilemisesta.

- Ei siis riitä, että tytöille annetaan tasavertaisesti mahdollisuuksia opiskella teknologiaa, vaan käsityön opetusta tulisi kehittää niin, että tytöt voisivat huomata nykyistä paremmin teknologian merkityksen niin arki- kuin myöhemmin työelämässä, Niiranen korostaa.

Niiranen tutki myös naisia, jotka olivat valinneet opinnot tai olivat jo työelämässä teknologiapainotteisella alalla. Hän selvitti, mitkä tekijät vaikuttavat naisten alalle hakeutumiseen ja onko käsityön ja teknologian opiskelulla ollut vaikutusta naisten uravalinnoissa. Löydökset osoittivat, että niin naisdiplomi-insinööriopiskelijoilla kuin teknisen työn naisopettajilla alansa korkean tason perusosaaminen eli teknologiakompetenssi ja alan tuntemus olivat merkitsevimpiä tekijöitä heidän alalle hakeutumiselleen. Useat heistä olivat saaneet tietoa ja esimerkkejä teknologia-alojen työelämästä perheeltään jo lapsena tai joku perheenjäsen oli kannustanut heitä hakeutumaan alalle.

- Jos halutaan että naiset hakeutuisivat nykyistä useammin teknologia-aloille, tytöille tulisi tarjota mahdollisuuksia tutustua teknologiaan ja kehittää itseluottamustaan aihealueella jo alakoulussa, Niiranen toteaa.

Käsityöllä ja teknologiakasvatuksella voi kehittää oppilaiden teknologialukutaitoa

Elokuussa voimaan astunut Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 linjaa, että käsityöt on järjestettävä kaikille oppilaille samansisältöisenä, monimateriaalisena oppiaineena eikä käsitöissä tehdä enää valintaa teknisen työn ja tekstiilityön välillä.

Niirasen mukaan tämä on positiivinen muutos, sillä perusopetuksen tulee tarjota kaikille oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet hankkia yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja ilman sukupuoleen sidottuja odotuksia. Lisäksi olisi tärkeää, että opettajat avaavat nykyistä enemmän eri oppiaineiden yhteyttä teknologiaan, sillä varsinkin käsityöllä ja teknologiakasvatuksella on oiva mahdollisuus ohjata oppilaita kehittämään käytännön tekemisen ja innovoinnin taitoja konkreettisesti tutkien, kokeillen ja keksien.

 

11 varastossa

Lisätiedot