Illuminating political experience

5,00 

Exercises on Hannah Arendt's thought
Hyvönen, Ari-Elmeri
978-951-39-7188-5; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (592)
2017

Tutkimus tarkastelee poliittisten toimijoiden ja politiikan tutkijoiden kykyä reagoida uuteen kokemukseen ja uudelleenarvioida käsityksiään maailmasta. Väitöskirja selvittää, millaiset tekijät vaikuttavat kykyymme sisäistää kokemuksen tarjoama ymmärrys uudesta poliittisesta tilanteesta.

Työ osoittaa, että sekä arkiajattelussa että tieteellisessä tutkimuksessa vakiintuneet ajattelu- ja puhemallit ohjaavat havaintojamme tavalla, joka helposti vähättelee uusien ilmiöiden merkitystä. Samalla se pyrkii avaamaan poliittisille toimijoille ja tutkijoille hedelmällisempiä tapoja reagoida kokemukseen ja haastaa aiempia näkemyksiä.

Hannah Arendt kritiikin lähteenä

Artikkeliväitöskirja lähestyy aihettaan soveltamalla Saksasta Yhdysvaltoihin paenneen juutalaisen politiikan teoreetikon Hannah Arendtin (1906-1975) ajattelua nykyiseen poliittiseen kontekstiin. Työ tarkastelee Arendtin kokemuskäsitettä, ja hänen ajatteluunsa nojautuen erittelee erilaisia kielellisiä viitekehyksiä, jotka ohjaavat tapaamme tarkastella maailmaa. Se korostaa muun muassa ongelmia, joita syntyy, kun politiikka nähdään laaja-alaisten prosessien hallinnoimisena.

- Esimerkiksi vuoden 2011 ”arabikevään” eli Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan vallankumousten yhteydessä tällainen ajattelutapa johti siihen, että kansannousut nähtiin pyrkimyksenä liittyä osaksi samaa historiallista siirtymäprosessia, jonka vaikkapa eri Euroopan valtiot olivat jo aloittaneet vuosikymmeniä aiemmin. Tällöin poliittisten ilmiöiden uudet piirteet ja niiden aiempia uskomuksiamme kyseenalaistava vaikutus sivuutetaan, Hyvönen kertoo.

Vuoden 2011 vallankumouksiin liittyen väitöskirja kritisoi myös yhteiskuntatieteissä viime vuosina vallalla ollutta tapaa puhua poliittisesta vastarinnasta.

- Toiminnan kehystäminen vastarinnaksi jättää huomiotta demokraattiseen toimintaan erottomattomasti liittyvän tarpeen luoda ja muokata instituutiota. Samoin vastarintaviitekehyksen parissa toimivat tutkijat eivät ole onnistuneet valottamaan poliittisen toimintaan liittyviä myönteisiä tunnekokemuksia, Hyvönen sanoo.

Tutkimuksen artikkeleissa käydään läpi erilaisia kielen, kertomisen ja kirjoittamisen käytäntöjä, joilla poliittisiin kokemuksiin kyettäisiin nykyistä paremmin vastaamaan. Työ keskustelee aktiivisesti paitsi oman tieteenalansa, myös muiden yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkijoiden kanssa.

 

1 varastossa

Lisätiedot