ICAnDoiT

5,00 

The impact of computerised adaptive corrective feedback on L2 English learners
Leontjev, Dmitri
978-951-39-6585-3; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (284)
2016

Korjaavan palautteen antaminen ja saaminen on olennainen osa opetus- ja oppimisprosessia. Aikaisemman tutkimuksen perusteella on kuitenkin ollut epäselvää, millainen suoritusta tai vastausta korjaava palaute on hyödyllisintä vieraiden kielten oppimiselle.

Leontjevin väitöstutkimus tarkasteli sekä tietokoneen että ihmisen tekemän dynaamisen arvioinnin vaikutusta englannin kielen oppijoihin. Dynaamisessa arvioinnissa keskeistä on auttaa oppijaa löytämään hyväksyttävä vastaus, ellei hän sellaista osaa heti antaa. Samalla annetaan yhä enemmän ja yhä tarkempaa palautetta.

Tulokset osoittivat osaamiseen mukautuvan palautteen edistävän taitojen kehittymistä. Lisäksi se auttaa oppijoita lähestymään tehtäviä strategisesti eli miettimään, millä tavalla niistä suoriuduttaisiin mahdollisimman hyvin.

- Tietyntyyppinen palaute, esimerkiksi ”oikea vastaus on” ei itsessään ole parempi kuin vaikkapa ”tämä on väärin”. Tärkeintä on palautteen määrä, mikä riippuu kunkin oppijan yksiköllisistä tarpeista, Leontjev sanoo.

Kokemus hyödyllisyydestä ohjaa suhtautumista

Tutkimuksessa havaittiin myös, että oppijoiden suhtautuminen palautteeseen riippui siitä, uskoivatko he palautteen olevan hyödyllistä. Osa oppijoista jätti tietokoneella suoritetuissa testeissä palautteen väliin, koska he pitivät sitä turhana. Näin oli etenkin silloin, kun palaute ei kertonut, mikä oikea vastaus olisi ollut.

Tutkimus paljasti myös, että dynaaminen arviointi auttoi oppijoita testin jälkeen tehdyn haastattelun aikana harkitsemaan uudelleen saadun palautteen hyödyllisyyttä. He eivät kokeneet palautetta enää pelkkänä tietona siitä, miten hyvin he olivat suoriutuneet vaan myös tilaisuutena oppia.

Hyötyä opettajille ja testien suunnittelijoille

Tuloksista on hyötyä vieraan kielen opettajille. Tietokoneistetun dynaamisen arvioinnin avulla voidaan saada selville, mitä oppijat osaavat tehdä kielellä ja mitä eivät, sekä miten paljon apua oppijat tarvitsevat edistyäkseen.

Havainto siitä, kuinka oppijoiden käsitykset palautteen hyödyllisyydestä vaikuttavat palautteen käyttöön, on tärkeä dynaamisen arvioinnin suunnittelijoille ja järjestäjille. Käsitykset tulisi ottaa huomioon testejä pidettäessä.

- Oppijoille voitaisiin esimerkiksi tarjota mahdollisuus harjoitella dynaamista arviointia, jotta he oppisivat pitämään sitä oppimiskokemuksena eivätkä tapana osoittaa aiemmin hankittua osaamistaan, Leontjev huomauttaa.

 

14 varastossa

Lisätiedot