Growth-associated variation in body size, hormonal status, physical performance characteristics and perceptual-motor skills in Finnish young soccer players

5,00 

A two-year follow-up study in the U11, U13 and U15 age groups
Vänttinen, Tomi
978-951-39-5394-2; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (197)
2013

Tomi Vänttisen väitöstutkimuksessa seurattiin, kuinka jalkapalloilijat kehittyvät fyysisissä, taidollisissa ja havaintomotorisissa ominaisuuksissa 11-17 ikävuosien välillä suomalaisessa jalkapallokulttuurissa. Nuorten jalkapalloilijoiden pituuden ja painon kehittyminen seurasi suomalaisen kasvukäyrästön antamia viitearvoja. Suurin ero jalkapallopelaajien ja kontrollien välillä kehonkoostumusta määrittävissä mittauksissa löytyi suhteellisessa rasvanmäärässä, joka oli jalkapalloryhmissä pienempi kuin kontrolliryhmissä. Pelaajien ja kontrollihenkilöiden välillä ei havaittu eroja seerumin testosteronipitoisuuksissa. Tärkeää nuorisourheilun parissa toimivien henkilöiden olisi kuitenkin tunnistaa, että samanikäisten pelaajien välillä on puberteetin aikana suuria eroja biologisessa kehityksessä. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että murrosiässä samanikäisillä pelaajilla suurimman pelaajan lihasmassa oli kaksi kertaa niin suuri kuin pienimmän. Tulosten perusteella voidaankin suositella, että jalkapallotoimijoiden tulisi kehittää kilpailujärjestelmiä sellaisiksi, että ne ottavat paremmin huomioon pelaajien biologisen iän nykyisen kronologisen iän sijaan.

Jalkapallojunioreilla keskivertoa paremmat suorituskykyominaisuudet

Suorituskykytestit osoittivat, että jalkapallopelaajat olivat pääsääntöisesti kontrolliryhmiä parempia kaikissa fyysisiissä ominaisuuksissa. Tuloksista oli havaittavissa, että kontrollihenkilöiden suorituskyky nopeuteen liittyvissä ominaisuuksissa parani seurantajakson aikana suhteellisesti enemmän kuin pelaajien kun taas voima kasvoi pelaajilla enemmän kuin kontrolleilla. Kestävyydessä kumpikin ryhmä kehittyi suhteellisesti melko samankaltaisesti. Näiden löydösten perusteella pelaajien fyysisten suorituskykyominaisuuksien harjoittaminen ei ollut optimaalista. Koska puberteetin aikana sekä nopeuden, kestävyyden että voiman harjoittamisen edellytykset paranevat hormonaalisten muutosten vaikutuksista, tulisi eri ominaisuuksien harjoittamisen jaksottamiseen kiinnittää erityistä huomiota. Tulosten perusteella tämä on erityisen tärkeää pyrittäessä kehittämään pelaajien nopeusominaisuuksia.

Yleiset reaktioaikatestit eivät suositeltavia jalkapalloilijoille

Tulosten mukaan yleiset havaintomotoriset kyvyt paranivat iän mukana ja olivat yleisesti ottaen jalkapallopelaajilla paremmat kuin kontrollihenkilöillä. Erot reaktioaikatesteissä olivat kuitenkin niin pieniä pelaajien ja kontrollihenkilöiden välillä, ettei yleisiä havaintomotorisia testejä voida suositella käytettäväksi jalkapallossa.

Suomalaisten jalkapallojunioreiden taitotaso nousussa

Suomalaisten nuorten jalkapalloilijoiden taidot ovat taitotestien perusteella kehittyneet vuosien 2000 ja 2011 välisenä aikana, tytöillä hieman enemmän kuin pojilla. Tyttöjen todelliset pallonkäsittelytaidot olivat kuitenkin heikommat kuin pojilla. Nopeinta taitojen kehittyminen oli molemmilla sukupuolilla kymmenen ikävuoden tietämillä. Tulosten perusteella voidaan suositella, että taitotestejä tulisi käyttää ennen murrosikää yhtenä tärkeimmistä kehityksen seuraamisen mittareista ja nousujohteisen taitoharjoittelun tulisi näissä ikäryhmissä olla erityisasemassa, erityisesti tytöillä.

Havainnointi- ja päätöksentekokyvyt korostuvat murrosiässä

Tulosten mukaan jalkapalloon liittyvät havaintomotoriset ominaisuudet kehittyivät iän mukana. Kahden vuoden seurantajakson aikana kehitys oli nopeinta vanhimmassa U15 ikäryhmässä. Tämän seurauksena tulokset antoivat viitteitä siitä, että jalkapallo-spesifit havainnointi- ja päätöksentekokyvyt olivat vanhimmassa U17 ikäryhmässä niin tärkeässä osassa, ettei heikkouksia näissä ominaisuuksissa pyst

12 varastossa

Lisätiedot