”Good for nature – good for you”?

5,00 

Values and sustainable food consumption - promoting sustainably produced food products to Finnish consumers
Ulvila, Kukka-Maaria
978-951-39-7431-2; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (188)
2018

Kestävästi tuotetun ruoan ostopäätöksiin vaikuttavat monet syyt vihreistä itsekkäisiin ja tottumuksesta vaivattomuuteen, jopa yhtä aikaa. Kuluttajat ovat kiinnostuneita elintarvikeketjun yhteiskuntavastuusta ja haluavat saada siitä selkeää ja luotettavaa tietoa, mutta mahdollisimman helposti, esimerkiksi kaupassa ostohetkellä.

Ruoan kulutus ja ruokavalinnat ovat keskeinen ja välttämätön osa ihmisten elämää. Ruoan tuotanto ja kulutus aiheuttavat kuitenkin myös merkittäviä ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ympäri maailmaa. Perinteisesti kestävä kuluttaminen ja kestävästi tuotetun ruoan kulutus on liitetty pelkästään epäitsekkäisiin ja pyyteettömiin arvo-orientaatioihin. Kestävää kuluttamista markkinoidessa onkin usein pyritty vetoamaan kuluttajien haluun pelastaa maailma omilla kulutusvalinnoillaan.

Halu kestävään ruoankulutukseen ei ole yksiselitteinen

Kukka-Maaria Ulvilan väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että kestävää ruoankulutusta ohjaavat monet arvo-orientaatiot ja niiden yhdistelmät. Syyt eivät ole pelkästään epäitsekästä ”vihreää” tai ekologisesti kestävää kuluttamista vaan siihen voidaan liittää myös nautinnonhalua ja itsekkäitä pyrkimyksiä eivätkä nämä arvot välttämättä sulje toisiaan pois. Lisäksi tulokset osoittavat, että kestävästi tuotetun ruoan ostopäätöksiin vaikuttavat myös tavat, tottumus ja vaivattomuus.

Elintarvikeketjun yhteiskuntavastuu kiinnostaa kuluttajia

Ulvilan tutkimuksessa selvisi, että kuluttajat ovat kiinnostuneita elintarvikeketjun yhteiskuntavastuusta ja haluavat saada siitä selkeää, luotettavaa ja helposti saatavilla olevaa tietoa. Tietoa halutaan kaikista elintarvikeketjun yhteiskuntavastuun osa-alueista. Kuluttajat haluavat tietoa myös sellaisista, joista yritykset eivät ole perinteisesti viestineet, kuten esimerkiksi työntekijöiden työhyvinvoinnista.

Kuluttajat haluavat tietoa helposti

Ulvila selvitti tutkimuksessaan, mitkä viestintäkanavat voisivat olla toimivia viestiessä kuluttajille elintarvikeketjun yhteiskuntavastuusta ja kestävyydestä. Tulokset osoittivat, etteivät luotettavina pidetyt viestintäkanavat ole välttämättä kaikkein mieluisimpia vaan tiedon saamiseen hyödynnetään mieluiten kaikkien vaivattomammin, esimerkiksi kaupassa ostohetkellä, saatavilla olevia viestintäkanavia.

Näitä tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa kestävästi tuotettujen elintarvikkeiden markkinointiviestintää sekä viestiessä kuluttajille elintarvikeketjun yhteiskuntavastuusta.

Väitöstutkimuksen aineistona käytettiin kuluttajien fokusryhmähaastatteluja, aikakauslehtimainoksia sekä sähköisellä kyselyllä kerättyä aineistoa kuluttajien näkemyksistä elintarvikeketjun yhteiskuntavastuusta.

15 varastossa

Lisätiedot