Gendered positioning

5,00 

Addressing gendered power and cultural discourses in therapeutic conversations
Päivinen, Helena
978-951-39-6854-0; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (569)
2016

Sukupuolella on merkitystä pariterapiassa ja parisuhdeväkivallan hoidossa, toteaa Helena Päivinen väitöskirjassaan. Terapiassa sukupuolen merkitys ei välttämättä nouse suoraan keskusteluun ja siihen liittyvät odotukset otetaan helposti itsestäänselvyyksinä. Terapeuteilta vaaditaankin aktiivisuutta tutkia sukupuolen merkityksiä ja vaikutusta tarkemmin.

Sukupuolten erilaisuutta käytetään oikeuttamaan parisuhdeväkivaltaa

Tutkimuksen tulokset havainnollistavat, miten parisuhteen ongelmat, kuten tyytymättömyys, ristiriidat ja vakavimmillaan parisuhdeväkivalta, kytkeytyvät sukupuoleen liittyviin käsityksiin, odotuksiin ja epätasa-arvoisiin sukupuolirooleihin.

- Nämä kulttuuriset käsitykset eivät välttämättä vastaa ihmisten omaa kokemusta ja voivat aiheuttaa ristiriitaa suhteessa itseen ja puolisoon. Esimerkiksi odotukset ajatusten ja tunteiden jakamisesta parisuhteessa voivat aiheuttaa ristiriitoja, Päivinen valottaa.

Terapiakeskusteluissa monia asioita perustellaan sukupuolella. Perustelut nousevat erityisen keskeiseksi parisuhdeväkivallan hoidossa. Parisuhdeväkivalta voi kummuta sukupuolten välisestä epätasa-arvosta, ja siihen liittyy usein stereotyyppisiä ja jäykkiä sukupuolirooleja.

- Väkivaltaan syyllistyneet miehet saattavat oikeuttaa käyttäytymistään sukupuolten erilaisuudella, esimerkiksi sillä, että naisia on mahdotonta ymmärtää. Tällaisia perusteluja täytyy tutkia ja kyseenalaistaa väkivallan hoidossa, Päivinen suosittaa.

Sukupuoli on otettava puheeksi terapiakeskusteluissa

Terapia ajatellaan helposti sukupuolineutraaliksi. Sukupuoli kuitenkin vaikuttaa kokemuksiimme ja mahdollisuuksiimme, mikä on syytä huomioida ja ottaa puheeksi terapiassa.

Tämä vaatii terapeuteilta aktiivisuutta ja myös heidän henkilökohtaisten käsitystensä ja asenteidensa tarkastelua. Terapeutillakin on sukupuoli, ja häneen kohdistuu sukupuolen mukaisia odotuksia terapiatilanteessa.

- Terapiassa on hyödyllistä keskustella sukupuolen merkityksestä asiakkaan kokemuksissa. Lisäksi voi ottaa puheeksi sen, miten asiakas kokee terapeutin sukupuolen vaikuttavan yhteistyöhön, Päivinen suosittaa.

Väitöskirjan tulokset kannustavat ottamaan sukupuoleen liittyvät kysymykset selkeästi osaksi terapiakäytäntöjä.

Väitöskirjassaan Päivinen analysoi terapiakeskusteluja laadullisen puheentutkimuksen menetelmillä. Väitöskirjan aineisto koostuu Jyväskylän yliopiston psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikalla toteutetuista ja videotallennetuista pariterapiaistunnoista ja parisuhdeväkivallan hoitoryhmän istunnoista.

 

3 varastossa

Lisätiedot