Facilitating leadership team communication

5,00 

Hedman, Eerika
978-951-39-6389-7; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (266)
2015

Taitavalla vuorovaikutuksella on valtava merkitys johtoryhmätyössä. Johtoryhmät kohtaavat useita vuorovaikutushaasteita, jotka vaikeuttavat tai jopa estävät tehokkaan johtoryhmätyön. Sillä, miten johtoryhmässä näitä erilaisia haasteita ratkotaan, on suuri merkitys sekä johtoryhmälle että koko organisaation strategiselle ja operatiiviselle toiminnalle.

Eerika Hedman tutki väitöskirjatutkimuksessaan johtoryhmätyön kehittämistä kansainvälisissä yrityksissä vuorovaikutuksen näkökulmasta, keskittyen johtoryhmän jäsenten vuorovaikutusosaamiseen. Tutkimus keskittyi sellaisiin johtoryhmiin, jotka ovat vastuussa organisaation strategisesta päätöksenteosta.

Lisää reflektointia johtoryhmäkokouksiin

Tutkimuksen tulosten mukaan johtoryhmät ovat usein tietoisia vuorovaikutushaasteistaan, mutta käyttävät vähän - jos lainkaan - aikaa niiden käsittelemiseen koko ryhmän kesken.

- Johtoryhmäkokouksissa reflektointia harrastetaan yllättävän vähän, vaikka juuri kokoukset voisivat toimia luonnollisena työympäristönä yhteiseen pohdiskeluun ja johtoryhmätyön arviointiin. Johtoryhmien olisikin syytä pitää vuorovaikutuksen kehittäminen jatkuvasti agendalla, Hedman korostaa.

Väitöskirjatutkimuksessaan Hedman toteutti vuorovaikutukseen keskittyvän kehittämisprosessin, joka nivottiin osaksi johtoryhmäkokouksia ja niissä käytyjä autenttisia keskusteluja. Tärkeää oli, että johtoryhmä itse tarttui käymäänsä keskusteluun ja sen herättämiin merkityksiin, ja tuli siten tietoiseksi vuorovaikutuksestaan.

- Tutkimuksessa käytetty kehittämisote poikkeaa tyypillisistä vuorovaikutuskoulutuksista, joissa keräännytään yleensä päiväksi harjoittelemaan tiettyjä vuorovaikutustaitoja. Sen sijaan, että kehittämisessä olisi opetettu miten hyvä tiimi toimii tai mitä vuorovaikutusosaaminen on, siinä keskityttiin johtoryhmän omiin tilanteisiin ja niissä syntyneen vuorovaikutuksen pohdintaan, Hedman kertoo.

Vuorovaikutusosaaminen liian yksilökeskeistä

Hedmanin mukaan nykyiset jäsennykset vuorovaikutusosaamisesta ovat hyvin yksilökeskeisiä, vaikka tiedetään, että taitava vuorovaikutuskäyttäytyminen on aina myös sen hetkisen tilanteen ja sosiaalisen systeemin lopputuotosta. Vuorovaikutusosaamista tulisikin ajatella vuorovaikutusosapuolten yhteisenä saavutuksena, eikä vain yksilön mukanaan tuomana ominaisuutena. Tämä on tärkeä lähtökohta niin vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen tähtäävissä koulutuksissa kuin erinäisten kehittämistyökalujen ja -arviointien käytössä.

Yhdeksi vuorovaikutusosaamisen keskeiseksi näkökulmaksi Hedman nostaa refleksiivisyyden.

- Refleksiivisyys viittaa jokaisen vastuullisuuteen siitä, miten tulkitsemme ja reagoimme keskusteluihin samalla todentaen niitä. Jokainen johtoryhmän jäsen vaikuttaa jatkuvasti siihen, millaiseksi ryhmän vuorovaikutus muotoutuu, mikä toisaalta vaikuttaa jokaisen johtoryhmän jäsenen vuorovaikutuskäyttäytymiseen, Hedman kuvailee.

Hedmanin väitöskirjatyö tarjoaa uusia jäsennyksiä vuorovaikutusosaamisesta ja uutta tietoa johtoryhmien vuorovaikutuksesta. Tutkimuksen tuloksia ja keskeisiä johtopäätöksiä voidaan soveltaa käytännön kehittämistoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää organisaatioiden johto, erityisesti johtoryhmien vetäjät, sisäiset organisaatiokehittäjät ja ulkopuoliset konsultit ja vuorovaikutuskouluttajat.

 

11 varastossa

Lisätiedot