Exploring organizational dissent in a global setting

5,00 

Zeng, Cheng
978-951-39-7443-5; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (343)
2018

Erimielisyydet ovat tarpeellisia moderneissa organisaatioissa, sillä ne auttavat organisaatioissa tapahtuneiden rikkomusten korjaamisessa ja helpottavat ryhmäinnovaatiota. Työntekijät jättävät kuitenkin ristiriitatilanteissa usein suunsa avaamatta. Cheng Zengin Jyväskylän yliopistossa tekemä tuore väitöstutkimus tarkastelee tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden toimintaan ristiriitatilanteissa.

Cheng Zeng keskittyi tutkimuksessaan tarkastelemaan erityislaatuista työntekijän äänen muotoa: organisatorista erimielisyyttä. Hän havaitsi, että työntekijät käsitteellistävät erimielisyyttä eri tavoin eri kulttuureissa.

Piilevä erimielisyys on aiemmin nähty alhaalta ylöspäin suuntautuvan erimielisyyden tukahduttamisen tuotteeksi. Kollektivistisissa eli yhteisöllisissä kulttuureissa piilevä erimielisyys voidaan kuitenkin nähdä elintärkeänä keinona rakentaa ja ylläpitää työntekijöiden keskinäisiä suhteita.

- Esimerkiksi yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa kritiikin ilmaiseminen työkavereille nähdään kykenemättömyytenä ilmaista tyytymättömyyttä esimiehille, kun taas kollektivistisissa kulttuureissa se nähtiin tapana rakentaa ihmissuhteita työkavereihin, hän selittää.

Cheng esittää, että erimielisyyteen suhtautumista muokkaavat taloudelliset osatekijät kuten kansallisen talouden vakaus, työttömyysaste, ihmisten käsitykset työpaikkojen varmuudesta sekä yksilön sosioekonominen asema.

-Työttömyysprosentin ollessa korkeammalla pelko työpaikan menettämisestä todennäköisesti kasvaa, joten työntekijät saattavat välttää riskialtista käyttäytymistä organisaatioissa, Cheng selventää.

Cheng Zeng havaitsi tutkimuksessaan myös, että kulttuurierot sekä erot keskustelukulttuureissa saattavat vaikuttaa erimielisyyksien ilmaisemiseen.

-Työntekijät hierarkkisemmista ja yhteisöllisemmistä kulttuureista ilmaisevat harvemmin tyytymättömyyttään ylemmälle johdolle, Cheng kertoo.

Yleisesti haluttomuus tuoda ilmi erimielisyyksiä saattaa johtua monista syistä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi epäluottamus asioiden muuttumiseen, haluttomuus näyttäytyä negatiivisessa valossa sekä kostotoimien, nolojen tilanteiden ja sosiaalisten suhteiden tuhoutumisen pelko.

Lisäksi Cheng esittää, että erimielisyys on olennaisesti kytköksissä organisatoriseen valtaan:

- Siirtolaisryhmillä oli tutkimuksessa taipumus ilmaista vähemmän erimielisyyttä ja kokea työilmapiiri rajoittuneempana kuin hallitsevalla ryhmällä, Cheng kertoo.

Väitöskirjassaan Cheng pyrkii täydentämään aiempaa, suurimmaksi osaksi yhdysvaltalaista, tutkimusta tutkimalla organisatorisen erimielisyyden ja työpaikan sananvapauden välistä suhdetta USA:n ulkopuolisessa ympäristössä: Ranskassa, Suomessa, Saksassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa, Singaporessa ja Kiinassa. Tutkimus osoittaa, että Yhdysvalloissa saatujen tutkimustulosten yleistämisen suhteen kannattaa olla varuillaan.

12 varastossa

Lisätiedot