Exploring ethics

5,00 

A philosophical inquiry into the education sector of one Finnish city
Teikari, Kaija
978-951-39-6542-6; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (546)
2016

Teikari tutki väitöskirjassaan erään suomalaisen kaupungin koulutoimen arvoja, hyveitä ja hyvinvointia. Tavoitteena oli löytää koulutoimen eettisen perustan rakennusaineita. Tutkijan virikkeinä olivat pitkä koulu-ura, kiinnostus filosofiaan ja haastava kysymys: Mitä tarkoitamme kun puhumme etiikasta? Tutkimus oli ethics is -tutkimus filosofisesta etiikasta, ja eteni käytännön kautta kohti teoriaa - from practice into theory.

Tutkimusmatkailijan reitin etsintä

Tutkitun kaupungin koulutoimi tarjosi runsaasti aineistoa. Koulujen rehtorit, opettajat ja oppilaat kertoivat toimistaan koulun arjessa - auttamisesta, yhteistyöstä, ilmapiiristä, arvoista. Myös muut tärkeät toimijat, kuten koulusihteerit, keittiöväki, vahtimestarit tai siistijät sanoivat sanansa - eikä kaupungin johtoa, poliitikkoja tai sivistystointakaan unohdettu. Muutamat tutkittavat myös antoivat määritelmiä etiikka-käsitteelle.

Teikarin motto oli: ”Filosofi on henkilö, joka huomattuaan jonkin asian toimivan käytännössä, aprikoi toimiiko se teoriassa.” Tutkimusongelmaa lähestyttiin helpommanreitin kautta: ei vertailua hyvien ja huonojen koulujen välillä, ei moralisointia oikeasta tai väärästä toiminnasta. Helpompi tie on siis teoria, filosofinen etiikka eli moraalifilosofia.

Kolme satamaa

Koulutoimen eettistä perustusta hahmoteltiin pysähtymällä kolmessa satamassa, jotka olivat Arvot, Hyveet ja Hyvinvointi. Tutkittavien vastauksista tiivistettyjen arvojen analyysi tuotti kaksi pääkategoriaa: 64 käytännöllistä(esim. työ, turvallisuus) ja 162 idealistista (esim. oikeudenmukaisuus, kauneus) arvoa. Kumpikin kategoria sisälsi arvoteoreettisesti sekä itseis-, väline-, että personaaliarvoja. Hyveet-satamasta löytyi altruismia, huolenpitoa, rohkeutta ja ystävällisyyttä. Yhteistyö ja koulun ilmapiiri tiivistyivät Hyvinvoinnin satamassa seurauseettisesti sellaisten toimintojen kautta, jotka olivat enimmäkseen oikein (right); eivät väärin, mutta eivät myöskään pakollisia. Ne eivät tavoitelleet laajaa utilitaristista (hyötynäkökulmaan liittyvää) hyvinvointia vaan läheisiä, kuten oman koulun työtovereita ja oppilaita koskevaa (near & dear).

Etiikan tarkoitus

Useat rehtorit ja opettajat kertoivat, että heidän opintoihinsa ei sisältynyt etiikkaluentoja, mutta toivoivat, että etiikasta puhuttaisiin enemmän. Tällainen tarkoittanee pohdintaa oikean ja väärän, hyvän ja pahan olemuksesta.

- Etiikka tarkoittaa hyvän yhteishengen luomista. Sellaista ei ilmene jos ihmisiä ei kohdella arvokkaina yksilöinä, Teikari siteeraa erään tutkittavan lausumaa.

Tällaisten lausumien teoretisointi ei jähmettänyt eläväistä koulutointa. Mitään varsinaista uutta ei löytynyt etiikan satamista. Arvo-, hyve- ja seurauseettiset teoriat ovat kauan olleet satamien kätköissä. Ne pitäisi vain ottaa entistä useammin käyttöön.

 

3 varastossa

Lisätiedot