Examining consumers’ intention, behavior, and beliefs in mobile banking adoption and continuous …

5,00 

Examining consumers' intention, behavior, and beliefs in mobile banking adoption and continuous usage

Shaikh, Aijaz Ahmed
978-951-39-6892-2; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (172)
2016

Muuttuvalla kuluttajakäyttäytymisellä on edelleenkin perustavanlaatuinen vaikutus digitaalisten pankkipalveluiden käytön omaksumiseen ja pitkäaikaiseen käyttöön kehittyneillä ja kasvavilla markkinoilla. Useat tekijät vaikuttavat kuluttajan päätöksentekoon, kun he ovat valitsemassa jotakin tiettyä digitaalista kanavaa tai eri asiointikanavien yhdistelmää.

Useista mahdollisista digitaalisista pankkikanavista Aijaz A. Shaikhin väitöskirja keskittyy kuluttajakäyttäytymiseen mobiilipankkipalveluissa ja teknologian (mobiilisovellus) omaksumiseen ja jatkuvaan käyttöön pyrkien täten edistämään mobiilipankkikirjallisuutta. Shaikh analysoi ja tiivistää väitöskirjassaan suuren määrän informaatioteknologiaan ja mobiilipankkipalveluihin liittyvää kirjallisuutta, joka koskettaa sekä kehittyneitä että kasvavia markkinoita. Tutkimus on ajankohtainen, sillä useat finanssi-instituutiot ovat siirtyneet aikaan, jolloin mobiilipalveluiden tarjoaminen ei ole enää uutuus vaan välttämättömyys.

Keskeisimmät tulokset viittaavat siihen, että mobiilipankkipalveluiden omaksumiseen ja käyttöön liittyvä kirjallisuus on pirstaloitunut eikä sillä ole selkeitä suuntaviivoja. Olemassa oleva kirjallisuus on toistaiseksi pääosin keskittynyt tekstiviesti-välitteisiin pankkipalveluihin kehittyvissä maissa. Nykyiset tutkimukset eivät kuitenkaan huomioi mobiilipankkisovelluksien käyttöä älypuhelimilla tai tableteilla tai ota kantaa sen vaikutuksiin.

Shaikh selvitti väitöstutkimuksessaan, missä määrin erilaiset tekijät selittävät erityisesti mobiilipankkipalveluiden jatkuvaa käyttöä. Tutkimustulokset osoittavat, että yhteneväisyys kuluttajan oman ja brändin identiteetin välillä on yhteydessä koettuun arvoon. Aikaisempi tutkimus ei ole huomioinut identiteettien yhteneväisyyden vaikutusta mobiilipankkipalveluiden jatkuvaan käyttöön.

Kaiken kaikkiaan koettu arvo on yhteydessä lisääntyneeseen mobiilipankkipalveluiden käyttöön ja se on merkittävä tekijä, joka vaikuttaa kuluttajien käyttöaikomukseen kypsillä markkinoilla. Lisäksi pääasiallinen motivaation lähde mobiilipankkipalveluiden jatkuvalle käytölle on mukavuus. Tulokset tuovat myös ilmi, että mobiilipankkipalveluiden jatkuvalla käytöllä on positiivisia vaikutuksia pankkiasiakkaiden sitoutumiseen pankkipalvelujen tarjoajaan.

 

12 varastossa

Lisätiedot