Ethical team leadership

5,00 

As construed by Finnish managers
Tomperi, Henna
978-951-39-5971-5; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (154)
2014

Esimieheen ja hänen toimintaansa kohdistuu erilaisia odotuksia niin organisaation, tiimin jäsenten kuin muidenkin sidosryhmien taholta. Aina nämä odotukset eivät ole linjassa keskenään tai esimiehen omien eettisten näkemysten kanssa.

- Tiimitason esimiestyö on eettisesti haastavaa, Henna Tomperi toteaa Jyväskylän yliopistossa tekemässään väitöstutkimuksessa.

Haastavat tilanteet voivat liittyä esimerkiksi tiimiläisten tasapuoliseen kohteluun palkitsemisessa, irtisanomistilanteissa tai yksinkertaisesti erilaisista elämäntilanteista johtuen. Tiimeissä joudutaan usein myös miettimään, miten kohdella hyvin ja tasapuolisesti muita sidosryhmiä, kuten esimerkiksi asiakkaita ja alihankkijoita. Hankalimpia ovat tilanteet, joissa ei ole yksinkertaista oikeaa ratkaisua, vaan päätös joudutaan tekemään kahden huonon vaihtoehdon välillä.

Jokaisella vastuu arvojen mukaisesta toiminnasta

Tutkimuksesta selviää, että eettinen johtaminen ei ole tiimissä ainoastaan esimiehen vastuulla. Erityisesti tiimeissä korostuu jokaisen tiimiläisen vastuu toimia eettisesti ja puuttua arvojen vastaiseen toimintaan.

Myös vakiintuneisiin toimintatapoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Tutkimuksen mukaan tiimeissä saatetaan pitää itsestään selvinä toimintatapoja, jotka eivät lähemmän tarkastelun perusteella ole tiimiläisten mielestä oikein. Niitä kuitenkin seurataan, koska aina on totuttu tekemään niin.

Mitä oppia tutkimuksesta voi siirtää käytäntöön

Tutkimuksen mukaan on tärkeää, että esimies sopii tiimin kanssa alusta alkaen selkeät pelisäännöt eettiselle toiminnalle. Kaikissa tilanteissa ei ole mahdollista toimia täysin tasapuolisesti. Jos päätöksenteko ja tiimitoiminta ovat kuitenkin johdonmukaisesti linjassa pelisääntöjen kanssa, myös ryhmän sisäinen luottamus kasvaa.

Viestintä ja keskustelu ovat keskeisessä roolissa myös haastavissa tilanteissa. Koska esimies ei voi kommentoida yksittäisten henkilöiden asioita, on tärkeää, että yleisistä eettisistä periaatteista ja tiimin arvomaailmasta puhutaan avoimesti. Esimiehen on myös tärkeää osoittaa, että yhteisten pelisääntöjen rikkomiseen puututaan välittömästi.

 

9 varastossa

Lisätiedot