Essays on the economics of small business finance

5,00 

Ylhäinen, Ilkka
978-951-39-5304-1; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (127)
2013

Pk-yritysten on usein esitetty kohtaavan rahoitusrajoitteita ja julkisomisteiset rahoituslaitokset ovatkin pyrkineet vastaamaan rahoituksen tarjonnassa mahdollisesti esiintyviin puutteisiin. Julkisen yritysrahoituksen vaikuttavuudesta on kuitenkin olemassa vain varsin vähän empiiristä tutkimustietoa.

Ilkka Ylhäisen väitöskirjassa tarkastellaan suomalaisten pk-yritysten rahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Tarkastelussa keskitytään julkisen yritysrahoituksen rooliin luottomarkkinoiden epätäydellisyyksien korjaamisessa sekä rahoituskustannusten ja pankkirahoituksen käytön kehitykseen yli yritysten elinkaaren. Julkisen yritysrahoituksen osalta tutkimuksessa keskitytään valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran myöntämään rahoitukseen.

Väitöskirjan tulosten mukaan julkinen yritysrahoitus edesauttaa yrityksiä laajentamaan toimintaansa. Finnveran myöntämää julkista rahoitusta saaneet yritykset lisäsivät investointeja, kasvoivat nopeammin ja palkkasivat enemmän työntekijöitä kuin muut yritykset. Toisaalta julkisen rahoituksen vaikutus työn tuottavuuteen osoittautui pääsääntöisesti negatiiviseksi tai tilastollisesti ei-merkitseväksi, mikä osaltaan kyseenalaistaa kyseisen politiikkatoimenpiteen mahdollisuuksia tukea pitkän aikavälin kasvua.

Tutkimuksessa tarkasteltiin Finnveran rahoituksen osalta myös julkisen yritysrahoituksen ns. kanta-asiakkaita, jotka saavat tuettua lainarahoitusta ja takauksia useana peräkkäisenä vuotena. Havaintojen perusteella aiemmin saatu julkinen rahoitus lisää todennäköisyyttä saada uutta tuettua rahoitusta myös jatkossa.

Väitöskirjassa osoitettiin lisäksi, että pk-yritysten rahoituskustannukset ja pankkiriippuvaisuus ovat korkeimmillaan elinkaaren alkuvaiheessa. Pk-yritysten kohtaamat rahoituskustannukset ovat myös alentuneet vuosien saatossa. Toisaalta voimakkaan taantuman ja eritoten 90-luvun laman ja pankkikriisin aikana syntyneiden kohorttien havaittiin maksavan edelleen korkeampia rahoituskustannuksia ja käyttävän pankkirahoitusta vähäisemmässä määrin kuin muut, myös sen jälkeen kun yritysten luottokelpoisuus on kontrolloitu. Havaintojen perusteella taloudelliset taantumat ja rahoitusmarkkinoiden epävakaat ajanjaksot voivat vaikuttaa pysyvällä tavalla yritysten koettuun riskisyyteen ja pankkirahoituksen käyttöön.

 

13 varastossa

Lisätiedot