Elämänarvot keski-iässä

5,00 

Psykometrinen rakenne ja yhteydet persoonallisuuden piirteisiin ja psyykkiseen hyvinvointiin
Hietalahti, Merja
978-951-39-6799-4; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (564)
2016

Hietalahti tutki keski-ikäisten henkilökohtaisia arvoja ja elämäntavoitteita sekä niiden suhteita persoonallisuuden piirteisiin ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena oli, millaisia laajempia arvofaktoreita löytyy yksittäisten elämänarvojen perusteella. 46 yksittäisestä elämänarvosta muodostui 14 laajempaa arvofaktoria, joita olivat suoriutuminen, perinteet, hedonismi, turvallisuus, virikkeellisyys, yhdenmukaisuus, valta, yhteiskunnallinen huolenpito, suvaitsevaisuus, luonnonsuojelu, huolenpito, luotettavuus, toiminnan autonomia ja ajattelun autonomia. 

Elämäntavoite on arvoihin läheisesti liittyvä käsite, mutta se sisältää arvoja enemmän toimintaan liittyvän näkökulman. Elämäntavoitteet näyttäisivät liittyvän keski-ikäisten keskeisiin elämänalueisiin panostamiseen, arvot puolestaan eroihin esimerkiksi yksilön tai yhteisiä päämääriä edistävien arvojen tärkeydessä.

Hietalahti tarkasteli myös keski-ikäisten elämäntavoitteita ja niiden yhteyksiä arvoihin. Elämäntavoitteet sisälsivät kolme ulottuvuutta: itsetutkiskelu (henkinen suorituskyky, itsenäisyys, oman elämän pohdiskelu ja kuolema), perustarpeet (seksuaalisuus, perhe ja työ) ja mielihyvä (harrastukset, ihmissuhteet ja terveys).

- Henkilökohtaiset arvot ja se mihin panostamme elämässämme olivat yhteydessä toisiinsa usein eri tavoin. Esimerkiksi yhteiskunnallinen huolenpito, suvaitsevaisuus, luonnonsuojelu ja itsensä ylittäminen tuottivat tai edellyttivät jonkin verran myös itsetutkiskelua. Arvojen ja tavoitteiden välisten suhteiden tutkiminen paljastaa sen, miten erilaisten arvojen tärkeys kytkeytyy toimintaan ja ajatteluun, Hietalahti kertoo.

Hietalahti selvitti, vaikuttavatko persoonallisuuden piirteet elämänarvoihin. Tutkimustulokset osoittivat, että ulospäinsuuntautuneisuus, avoimuus, sovinnollisuus ja tunnollisuus vaikuttivat kymmeneen 14 elämänarvosta.

Oli myös kiintoisaa tarkastella, vaikuttavatko persoonallisuuden piirteet samoin naisten ja miesten arvojen muodostumiseen. Tulokset paljastivat joitakin sukupuolten välisiä eroja persoonallisuuden piirteiden ja arvojen välillä. Sovinnollisuus ennakoi suvaitsevaisuutta tärkeänä elämänarvona vain miehillä. Avoimuus puolestaan myötävaikutti siihen, että toiminnan autonomia on tärkeä arvo naisilla. Lisäksi tunnollisuus ennakoi suoriutumista tärkeänä elämänarvona vain naisilla.

Hietalahti tutki myös, selittävätkö elämäntavoitteet psyykkistä hyvinvointia. Tutkimus osoitti, että naisilla vapaa-ajan tavoitteisiin (harrastukset, ihmissuhteet ja seksuaalisuus) panostaminen oli suotavaa emotionaalisen, psykologisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Miehillä puolestaan suoriutumisen tavoitteisiin (työ, taloudellinen hyvinvointi, henkinen suorituskyky ja perheen hyvinvointi) satsaaminen ennakoi korkeaa psykologista ja sosiaalista hyvinvointia.

4 varastossa

Lisätiedot