Eläinten puolustajat

5,00 

Suomalaisen eläinoikeusaktivismin muuttuva poliittinen tyyli ja toiseus
Lundbom, Pia
978-951-39-6841-0; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (570)
2016

Pia Lundbomin sosiologian väitöstutkimus on empiirinen tarkastelu suomalaisesta eläinoikeusaktivismista. Väitöskirjan aineistona ovat niin aktivistien haastattelut, havainnointi kuin kampanja-analyysitkin. Varhaisimmat tutkimuksessa hyödynnetyt aineistot ovat 1990-luvun lopusta ja tuoreimmat vuodelta 2015.

Tutkimus kiinnittyy yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimusperinteeseen. Työn keskeiset käsitteet ovat poliittinen tyyli ja toiseus. Toiseuden käsite auttaa ymmärtämään aktivistien poliittisia toimijarooleja ja poliittista tyyliä. Poliittinen tyyli puolestaan viittaa käytettyihin toimintakeinoihin ja myös siihen, millaisella tavalla poliittisia kysymyksiä esille nostetaan. Työn keskiössä on se, millaisia merkityksiä eläinoikeusaktivistit omalle toiminnalleen antavat sekä miten aktivisteja on määritelty ja toiseutettu eläinoikeusliikkeen ulkopuolelta.

Lundbomin työn pääargumentti on, että eläinoikeusliike on muuttunut toiseutetusta toimijasta poliittisesti vakavasti otettavaksi vaikuttajaksi, joka sekä osaa politisoida että politikoida agendansa ja muotoilla tyylikkäästi poliittiset tavoitteensa.

Eläinoikeusliikkeen kahden vuosikymmenen aikana aktivistien toimintatavoista ja poliittisesta tyylistä on myös muotoutunut helpommin lähestyttävää. Aktivistit ovat onnistuneet kehittämään uudelleen poliittista tyyliään tavalla, joka on sekä vuorovaikutteisempi että puhuttelevampi ja ymmärrettävämpi suhteessa liikkeen ulkopuolisiin. Erilaisten poliittisten toimintakeinojen rinnakkainen käyttö näyttäytyy tutkimuksen perusteella eläinoikeusaktivismille välttämättömänä.

Aktivistien kritiikin ja poliittisen toiminnan kohteet ovat kuitenkin pysyneet samankaltaisina liikkeen parinkymmenen vuoden aikasyklin aikana. Eläinoikeusaktivistien tavoitteet eivät ole vaatimattomia: yhteiskunnallisten epäkohtien esiin nostaminen, äänitorvena toimiminen, kuluttajaroolien haastaminen sekä maailman muuttaminen kaikille oikeudenmukaisemmaksi.

Eläinoikeusaktivistit herättävät ajattelemaan, miksi ihmisellä olisi oikeus kohdella muita eläviä olentoja millä tavalla tahansa. Samalla poliittiseksi kysymykseksi rakentuu vastuun ottaminen ja kantaminen siitä, miten kohtelemme heikommassa asemassa olevia. Liikkeen tavoitteena on laventaa kollektiivista ajattelua ja haastaa «meitä» kantamaan vastuumme myös heistä, joilla itsellään ei ole ääntä ja mahdollisuutta poliittiseen toimijuuteen.

Tutkimus on artikkeliväitöskirja, joka muodostuu viidestä aiemmin julkaistusta artikkelista ja yhteenvetoluvusta.

 

4 varastossa

Lisätiedot