Eettinen organisaatiokulttuuri

5,00 

Yhteydet työhyvinvointiin ja työpaikan vaihtoihin
Pihlajasaari, Pia
978-951-39-6409-2; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (542)
2015

- Organisaatiokulttuurin eettisyys, eli yhteiset käsitykset hyvistä ja oikeista toimintatavoista, vähentää henkilöstön stressiä ja tukee johtajia pysymään organisaationsa palveluksessa, Pia Pihlajasaari toteaa. Hän selvitti väitöksessään, miten eettinen organisaatiokulttuuri on yhteydessä henkilöstön työhyvinvointiin ja johtajien työpaikan vaihtoihin.

Vastuu eettisesti oikeiden päätösten tekemisestä ei kuulu yksin työntekijöille, sillä myös organisaation kulttuuri vaikuttaa päätöksentekoon. Esimerkiksi paineet asioiden vääristelemiseen tai lakien rikkomiseen vaikeuksien välttelemiseksi tai omantunnon vastaiseen toimintaan sosiaalisen paineen alla asettavat henkilöstön valintatilanteeseen, jossa oikein toimiminen voi olla haastavaa ja hyvinvointi joutua koetukselle.

Pihlajasaari havaitsi, että eettisellä organisaatiokulttuurilla on myönteisiä vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin. Vastuullisesti toimivissa organisaatioissa ja työyhteisöissä henkilöstö kokee vähemmän kuormittavia valintatilanteita. Kun yhteiset käsitykset oikeista toimintatavoista puuttuvat, ristiriidat lisääntyvät ja työhyvinvointia uhkaa stressi ja riski työuupumukseen kasvaa.

Organisaation tuen puuttuessa henkilöstön voimavarat eivät riitä vastaamaan toistuvien eettisten haasteiden asettamiin vaatimuksiin. Lisäksi liian vähäiset resurssit ja toimivaltuudet eettisten päätösten tekemiseen osoittautuivat sekä yksittäisten työntekijöiden että kokonaisten työyksiköiden hyvinvoinnin riskitekijäksi.

Johtajat äänestävät jaloillaan

Tulokset osoittivat, että eettinen organisaatiokulttuuri vähentää johtajien työpaikan vaihtoja. Heikko eettinen kulttuuri sen sijaan lisää niitä. Ylin johto muodostaakin organisaatiokulttuurin keskeisen tukipilarin, koska johtajien esimerkki ohjaa myös alaisia päätöksenteossa. Ylimmän johdon puutteet esimerkillisessä toiminnassa voivat saada johtajat epäröimään omien arvojensa yhteensopivuutta organisaation ylintä valtaa käyttävien kanssa. Tilanne voi ajautua arvoristiriitaan, jonka johtajat ratkaisevat työpaikkaa vaihtamalla.

Pihlajasaaren mukaan organisaatioiden kilpailukykyyn liittyvän keskustelun rinnalla tulisi käydä keskustelua myös organisaatioiden tarjoamista mahdollisuuksista vastuullisten päätösten tekemiseen. Eettisen kulttuurin ja tietoisuuden kehittäminen on tärkeä organisaation jatkuvuutta ja menestymistä tukeva osatekijä. Eettisillä linjauksilla, toimintaperiaatteita kehittämällä ja johdon esimerkillisellä toiminnalla voidaan edistää henkilöstön hyvinvointia ja vähentää riskiä, että menestymisen kannalta keskeiset avainhenkilöt jättävät organisaation.

Kyselytutkimuksen kohteena olivat keskisuuren kaupunkiorganisaation, maakunnallisen pankin ja teollisuudelle suunnittelupalveluja tarjoavan organisaation henkilöstöt. Lisäksi tutkimukseen osallistui yli 600 eri toimialoilla työskentelevää johtajaa, joiden työpaikan vaihtoja seurattiin kahden vuoden ajan.

 

7 varastossa

Lisätiedot