Eettinen kuluttaminen kulutuskulttuurissa

5,00 

Pecoraro, Maria
978-951-39-6835-9; 1457-1986
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in business and economics (171)
2016

Eettisessä kuluttamisessa ei ole kyse pelkästään kuluttajien epäitsekkäästä halusta muuttaa maailma paremmaksi. Ilmiö pitää sisällään myös hienovaraisia merkityksiä, joista osa kytkeytyy haluun auttaa muita ja osa omien, nautinnollisuuteenkin liittyvien tarpeiden täyttämiseen.

Maria Pecoraron väitöstutkimuksen mukaan eettiseen kuluttamiseen liittyy toisaalta pyrkimys hyvään, tasapainoiseen elämään ja toisaalta maailman parantaminen pienin teoin. Aiemmin eettistä kuluttamista on pidetty lähinnä harkittuina tiedostavina ostovalintoina, joissa kuluttaja pyrkii huomioimaan valintansa seuraukset ympäristölle, muille ihmisille ja yhteiskunnalle.

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli lisätä kulttuurista ymmärrystä kuluttajien ajattelusta ja käyttäytymisestä, ja siten antaa avaimia kulutuskulttuurin muuttamiseksi kestävämmäksi tulevaisuudessa. Yksi merkittävimmistä eettisen kuluttamisen valtavirtaistumisen esteistä on, että eettisestä ja kestävästä kuluttamisesta keskustellaan pääasiassa talouden ehdoin ja termein, jolloin monet kuluttajien arkimaailmaan kuuluvat vivahteet ja merkitykset katoavat. Elämäntapamme tarvitsee kulttuurista muutosta siinä, miten käytämme rajallisia resurssejamme. Muutos edellyttää syvällistä ymmärrystä myös kuluttajien käyttäytymisestä.

Väitöksen tutkimustulokset painottavat, että kuluttajien maailma koostuu tiedostamisen ja hyötyjen puntaroinnin lisäksi myös muunlaisista arvoista kuten ihmisten välisestä solidaarisuudesta ja välittämisestä, yhteisöllisyydestä, luonnon ja eläintenoikeuksien kunnioittamisesta sekä esteettisten kokemusten ja autenttisuuden kaipuusta. Pecoraron tutkimuksessa ilmeni, että kuluttajat kaipaavat vaihtoehtoja ja keinoja valita eettisesti. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että kuluttajien ulottuvilla olisi helppoja käytännön tapoja toteuttaa eettistä kuluttamista ja elämäntapaa; esimerkiksi lähellä kuluttajaa olevat vaihtoehtoiset ruoan tuotannon muodot sekä jakamiseen, yhteisomistamiseen, lainaamiseen, kierrättämiseen ja vaihtamiseen liittyvät ratkaisut voisivat tarjota tällaisia arjessa toteutettavia valinnan ja toiminnan mahdollisuuksia.

Resursseja säästävän, oikeudenmukaisen kulutuskulttuurin edistäminen tarjoaa myös innovoinnin ja liiketoiminnan mahdollisuuksia uudella tavalla ajatteleville yrityksille. Väitöskirjan tuottamaa kuluttajaymmärrystä voidaan hyödyntää uusia tuotteita ja palveluita kehitettäessä sekä markkinoinnin tukena. Eettisen kuluttamisen ilmiön kuluttajakeskeistä ymmärrystä voivat hyödyntää myös instituutiot, jotka pyrkivät muuttamaan kulutuskulttuuria kestävämmäksi.

 

13 varastossa

Lisätiedot