Educational dialogue in the classroom

5,00 

Scaffolding, knowledge building and associations with academic performance
Muhonen, Heli
978-951-39-7389-6; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (609)
2018

Opetusdialogin laatu luokkahuoneissa vaihtelee ja on yhteydessä oppilaiden arvosanoihin. Heli Muhonen havaitsi tämän kasvatustieteen väitöstyössään, joka käsittelee opetusdialogia esiopetuksessa ja alakoulussa.

Muhonen tarkasteli dialogin erilaisia malleja ja niiden laatua. Hän keskittyi tutkimaan opettajan tarjoamaa tukea sekä yhteistä tiedonrakennusta. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, kuinka opetuskeskustelun laatu on yhteydessä oppilaiden akateemiseen suoriutumiseen.

Keskustelun mallit vaihtelevat

Esi- ja alkuopetuksen oppitunneilta tunnistettiin sekä opettaja- että oppilaslähtöisiä dialogimalleja, joiden laatu vaihteli keskimääräisestä korkeaan. Opettajalähtöisissä dialogeissa opettajat hyödynsivät useita erilaisia strategioita aktivoidakseen oppilaita mukaan keskusteluun. Oppilaslähtöisessä mallissa opettajan tuki pohjautui aktiiviseen kuunteluun, jonka pohjalta oli mahdollista nostaa oppisisällön ymmärtämistä tukevia kysymyksiä.

Kuudennen luokan opetuskeskusteluissa havaittiin, että yhteisessä tiedonrakennuksessa jaettiin pääosin kolmentyyppistä tietoa: faktoja, kokemuksia ja mielipiteitä. Osa opetusdialogeissa keskittyi vain yhden tiedon tyypin jakamiseen, kun taas toisissa keskusteluissa tiedon tyypit sekoittuivat.

Opetuskeskustelun laadun todettiin myös olevan positiivisessa yhteydessä oppilaiden arvosanoihin äidinkielessä ja fysiikka-kemiassa kuudennella luokalla. Mitä korkealaatuisempaa dialogi luokassa oli, sitä parempia arvosanoja oppilaat näissä kahdessa aineessa olivat saaneet.

Opetussuunnitelma korostaa vuorovaikutusta

Se, millaisin keinoin opettaja tuki oppilaan osallistumista ja tiedonrakennusta oli yhteydessä dialogin laatuun. Tiedostamalla erilaisia strategioita ja tiedon tyyppejä opettajalla on mahdollisuus tukea laajempaa keskustelun kirjoa ja useampien oppilaiden osallistuminen yhteiseen tiedonrakennukseen keskustelun kautta.

Nykyinen perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa vuorovaikutuksen ja keskustelun merkitystä opetuksessa. Muhonen pitää tärkeänä, että dialogin määrää ja laatua opetuksessa pystyttäisiin lisäämään, jotta oppilaiden oppimista voidaan tukea paremmin. Opettajien dialogitaitoihin tulisi kiinnittää huomiota jo opettajankoulutuksen aikana ja jatkaa keskustelevan opettamisen taitojen tukemista täydennyskoulutuksessa.

Dialogin käyttö opetusmenetelmänä tulisi myös aloittaa mahdollisimman aikaisin, kun lasten luontainen kiinnostus jakaa ja kysyä asioita on vielä suuri. Näin tuettaisiin parhaiten oppilaiden vuorovaikutustaitojen varhaista kehitystä sekä oppimista yhteisen keskustelun kautta.

Tutkimuksessa käytettiin Alkuportaat-seurantatutkimuksen luokkahuonevuorovaikutuksen havainnointiaineistoa (videoituja ja/tai ääninauhoitettuja oppitunteja) ja oppilaiden arvosanoja hyödyntäen sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä.

 

14 varastossa

Lisätiedot