Economics of wage premia and wage rigidity

5,00 

Strifler, Matthias
978-951-39-7023-9; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (176)
2017

Strifler tutki väitöskirjassaan yrityksen ominaisuuksien, kuten koon ja kannattavuuden, vaikutuksia palkkoihin ja palkkajäykkyyteen. Palkkajäykkyys tarkoittaa palkkojen hidasta sopeutumista talouden suhdannevaiheluihin. Erot yritysten välillä voivat ylläpitää palkkaeroja eli palkkapreemioita ja selittää myös palkkajakauman määrittymistä.

Striflerin tutkimus lisää ymmärrystä palkkajäykkyyden syistä. Teema on tärkeä, sillä palkkajäykkyydellä on ollut oma merkityksensä Suomen talouskehitykseen vuosien 2008-2009 finanssikriisin jälkeen. Myös kilpailukykysopimus on keskittynyt merkittävissä määrin siihen, minkälaisia mahdollisuuksia yrityksillä on sopeuttaa työpanoksiin liittyviä kustannuksiaan.

Työntekijöiden käsitykset palkkatasonsa oikeudenmukaisuudesta vaikuttavat heidän esittämiinsä palkkavaateisiin. Oikeudenmukaisuutta arvioidaan sisäisen vertailuarvon perusteella: työntekijät vertaavat palkkojaan yrityksen tuottavuuteen, sekä sitä vastaavaan kannattavuuteen. Jos sisäinen vertailuarvo on suhteellisen korkea, palkat nousevat.

Toisaalta yrityksen kannattavuuden laskiessa työntekijät eivät yleensä koe olevansa vastuussa muutoksesta ja vastustavat palkkatason laskua. Yritykset reagoivat vastaaviin tilanteisiin tyypillisesti irtisanomisin. Näin työntekijöiden oikeudenmukaisuuskäsitys näkyy ammattiliittojen neuvottelemissa palkkasopimuksissa ja lopulta palkoissa, työllisyydessä ja palkkajäykkyydessä.

Strifler havaitsi väitöstutkimuksessaan yhteyden palkkajäykkyyden ja palkkapreemioiden, erityisesti tulospalkkauksen, välillä. Aiemmin näitä ilmiöitä on tutkittu erillään toisistaan.

Palkkapreemioiden ja palkkajäykkyyden yhteys tarkoittaa sitä, että hyvät taloudelliset ajat näkyvät palkkojen nousuna, mutta huonoina aikoina palkat eivät laske, vaan yritykset turvautuvat irtisanomisiin. Väitöskirjan tutkimustulokset antavat siten lisävalaistusta sille, miten makrotasolla havaittava palkkajäykkyys ilmenee työntekijätasolla.

- Voittoja jaetaan korkeampina palkkoina erityisesti yrityksissä, joiden tulos on kasvussa. Vastaavaa palkkojen laskua ei havaita yritysten taloustilanteen heikentyessä, Strifler toteaa.

 

13 varastossa

Lisätiedot