Digital solutions for multilingual learning environments

5,00 

The case of GraphoGame™ adaptations in Kenya
Puhakka, Carol Suzanne Adhiambo
978-951-39-6204-3; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (525)
2015

Lapset oppivat lukemaan tehokkaimmin kun heitä opetetaan sellaisella kielellä, jota he ymmärtävät hyvin, useimmin siis äidinkielellä. Monissa Afrikan maissa äidinkielistä opetusta ei kuitenkaan ole aina saatavilla, vaan lukemaan opetuksen painopiste on englanninkielisessä opetuksessa. Tutkimukseen pohjaavaa tietoa varhaisesta lukemaan opetuksesta afrikkalaisilla kielillä on vähän, eikä oppimateriaalia tai luettavaa näillä kielillä ole riittävästi. Monissa maissa on lukuisia pieniä kieliryhmiä.

Suzanne Puhakan väitöskirjatutkimuksessa kokeiltiin suomalaislasten lukemaan oppimisessa tehokkaaksi todetun Ekapelin, englanniksi GraphoGamen, sovelluksia Keniassa. Swahiliksi ja kikujuksi muokatut oppimispelin sovellukset osoittautuivatkin tehokkaaksi varhaisessa lukemaan oppimisessa. Vaikka swahili on Keniassa käytetty yleiskieli, se on tässä 40 miljoonan ihmisen maassa ainoastaan noin sadantuhannen ihmisen äidinkieli. Koska lapset joutuvat oppimaan ja käyttämään useita kieliä koulutaipaleensa alkuvaiheessa, monilla on suuria vaikeuksia oppia lukemisen perustaitoja. Vain noin puolet alakoulujen oppilaista selviytyy yksinkertaisten lauseiden lukemisesta. Maassa etsitäänkin kiivaasti keinoja lukutaidon ja oppimisen tukemiseksi.

Puhakka analysoi oppilaiden kykyä tunnistaa kirjain-äänne -vastaavuuksia ja kirjaintietoisuutta sekä oppilaiden lukemistaitoja. Oppilailla ei ollut riittäviä kielentuntemukseen liittyviä edellytyksiä oppiakseen lukemaan tehokkaasti. Kuitenkin tutkimus osoitti, että taidot kohenivat GraphoGame-oppimispelin avulla. Tutkimukseen osallistui 167 oppilasta.

Puhakka selvitti myös opettajien kielentuntemusta ja lukemaan oppimista tukevan materiaalin saatavuutta kenialaiskouluissa. Tutkimus paljasti, että opettajien kikujun ja swahilin kielten opetuksessa tarvittava kielentuntemus oli hyvin puutteellista, eikä heillä ollut selkeää käsitystä siitä mitä menetelmiä lukemaan opetuksessa tulisi käyttää. He kuitenkin ymmärsivät hyvin, että oppilaille oli tärkeää opettaa lukemista heidän äidinkielellään. Tilannetta hankaloitti opetus- ja lukemismateriaalin puute. Vaikka oppimateriaalia olisi ollut saatavilla swahiliksi, opettajilla ei ollut ohjeita siitä kuinka opettaa varhaisia lukemisen taitoja. Lukemaan opetuksen pedagogiikkaa ei opetettu myöskään opettajankoulutuksessa, ei varsinkaan paikalliskielillä lukemisen osalta.

Puhakan väitöstutkimus on pioneerityö, joka osoittaa että GraphoGame-oppimispelisovellusta voidaan käyttää äidinkielisen lukemaan opetuksen lisäksi myös toisen kielen, tässä tapauksessa swahilin, oppimiseen. Peli voi soveltua lukemisen alkeisopetuksen lisäksi mm. sanaston kartuttamiseen ja lukemisen sujuvuuden kehittämiseen. Lisäksi sitä voidaan käyttää tukemaan opettajien lukemaanopettamistaitojen kehitystä. Tutkimus suositteleekin alun perin suomalaiseen ympäristöön kehitetyn GraphoGamen afrikkalaisten versioiden edelleen kehittämistä erityisesti afrikkalaisen kulttuurin ja toimintaympäristön erityispiirteet huomioiden.

 

9 varastossa

Lisätiedot