Development of pedagogical design in technology-rich environments for language teaching and learning

5,00 

Jalkanen, Juha
978-951-39-6355-2; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (265)
2015

Juha Jalkanen tarkasteli väitöstutkimuksessaan teknologian roolia kieltenopetuksessa pedagogisen kehittämisen näkökulmasta.

- Teknologian käyttö opetuksessa on edelleen tavoite, jota pyritään edistämään niin strategisella tasolla kuin koulujen laitehankinnoillakin. Samaan aikaan tulisi kuitenkin käydä kriittistäkin keskustelua siitä, mitä teknologian käytöllä oikeastaan tavoitellaan. Keskustelu tulisi sitoa laajempiin opetussuunnitelmallisiin tavoitteisiin, Jalkanen toteaa.

Jalkasen tutkimus koostuu kahdesta osasta. Niistä ensimmäisessä hän selvitti, miten kielten opiskelijat suunnittelevat opetusta. Tuloksista käy ilmi, että suunnittelukäytänteet heijastelevat pääasiassa välineellistä lähestymistapaa teknologiaan. Teknologia nähdään ensisijaisesti opetuksen välineenä, ei niinkään toimintaympäristön ominaisuutena, Jalkanen kiteyttää.

Välineellisestä lähestymistavasta seuraa helposti se, että teknologian hyödyntämiseen liittyvä osaaminen, kuten esimerkiksi tiedonhaun taidot, jää taka-alalle, eikä sitä kehitetä systemaattisesti.

- Usein ajatellaan, että nuoret osaavat käyttää teknologiaa myös tavoitteellisen oppimisen tukena. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Diginatiivi-tyyppisten kategorisointien sijaan olisi tärkeämpää pyrkiä ymmärtämään erilaisten medioiden käyttöön liittyvien käytänteiden kirjoa sekä ohjata oppijoita tarkastelemaan, laajentamaan ja syventämään näitä käytänteitä, Jalkanen linjaa.

Opetuksen ja sen kehittämisen arkeen sukelletaan tutkimuksen toisessa osassa. Tulokset kertovat siitä, että teknologiarikkaassa ympäristössä opetus ja oppiminen ovat monelta osin ennakoimattomia, sillä oppijoilla on käytössään monenlaisia resursseja. Ne mahdollistavat pääsyn tiedon äärelle ja muokkaavat siten vuorovaikutusta opetus- ja oppimistilanteissa.

- Kehittyvä teknologia mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan ja oppimisen tukemisen, mutta se tarkoittaa, että myös opetuksen täytyy rakentua näille periaatteille, väittelijä muistuttaa.

Tutkimuksen tulokset selittävät osaltaan sitä, miksi koulujen opetus- ja oppimiskulttuuri ei ole uudistunut teknologiainvestointien myötä. Mahdollisesti opettajankoulutuksen aikana ei ehditä riittävästi paneutua opetuksen suunnittelun taustalla olevien ajattelutapojen analysoimiseen.

- Tarvittaisiin yhteisöllistä pedagogista kehittämistä, mutta malleja siihen on ollut tarjolla melko vähän. Tukea opetuksen ja oman osaamisen kehittämiseen on rajallisesti, eikä se ole systemaattista, Jalkanen sanoo.

Jalkanen muistuttaa myös siitä, että teknologiaa ei tulisi ajatella liian kapea-alaisesti. Kynä ja paperi ovat yhtä lailla teknologiaa ja niillä on - ainakin vielä - paikkansa oppimisen tukena. Kyse onkin siitä, että media valitaan tilanteen, tarpeen ja tavoitteen mukaan.

 

12 varastossa

Lisätiedot