Developing inclusive education policy and practice in Zanzibar

5,00 

Collaborative action research
Juma, Said
978-951-39-7423-7; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (611)
2018

Said Juma tarkastelee väitöskirjassaan inklusiivisen eli osallistavan ja esteettömän kasvatuksen kehittämisprosessia Sansibarissa Tansaniassa. Inklusiivinen kasvatus on monitasoista oppimisen, osallistumisen ja suoriutumisen esteiden tunnistamista, vähentämistä ja poistamista.

Keskeinen tutkimuskysymys työssä oli, kuinka inklusiivista Sansibarin koulutus on ja kuinka inkluusiota voitaisi paremmin edistää sen koulutusjärjestelmässä. Tulokset osoittivat, että Sansibarissa on toteutettu useita tällaista kehitystä edistäviä toimenpiteitä. Esimerkiksi jo vuonna 2006 alueelle on hahmoteltu inklusiivinen koulutuspolitiikka.

Oppivelvollisuutta on nostettu 10:stä 12:sta vuoteen. Vuonna 2015 koulutus muuttui ilmaiseksi 6-12-vuotiaille, ja heinäkuusta 2018 lähtien siitä tulee ilmaista 17 vuoden ikään saakka. Lisäksi käytännön esimerkki edistymisestä on se, että raskaaksi tulleiden tyttöjen kouluun paluuta helpottamaan on luotu erillinen ohjelma.

Opettajille on kehitetty inkluusio-täydennyskoulutusta ja kouluihin on rekrytoitu inklusiivisen koulutuksen ja elämäntaitojen ohjaajia sekä resurssiopettajia. Opettajankoulutuslaitokset ovat myös sisällyttäneet opetukseensa aiheeseen liittyviä kursseja.

Tutkimukseen osallistuneet opettajat kokivat yhteistoiminnallisen toimintatutkimuksen arvokkaana inklusiivisten käytäntöjen kehittämistyökaluna, vaikka projektien käytännön toteutuksessa oli haasteita. Hyödyistään huolimatta yhteistoiminnallinen toimintatutkimus vaatii opettajilta kuitenkin ajallista panostusta opetustehtävien lisäksi. Osallistujien mielestä opettajien resurssikeskukset olivat olennaisen tärkeitä heidän ammatilliselle kehitykselleen.

Tutkimus toi esille tarpeen tarkistaa koulujen opetusmenetelmiä ja oppimateriaaleja sekä uudistaa opettajankoulutuksen opetussuunnitelmia, jotta voitaisi vastata yhä moninaisempiin oppimistarpeisiin ja koulutuksellisiin muutoksiin.

Juma painottaa inkluusion ja yhteistoiminnallisen toimintatutkimuksen sisällyttämistä opettajankoulutukseen, jotta kaikilla opettajilla olisi mahdollisuus opettaa inkluusioperiaatteiden mukaisesti. Sekä koulu oppivana organisaationa että koulujen ja yhteisöjen tai yliopistojen välinen yhteistyö tukevat yhteistoiminnallista koulukulttuuria ja inklusiivisen opettajankoulutuksen kehittämistä.

 

15 varastossa

Lisätiedot