Culture matters

5,00 

The leader-follower relationship in the Chinese organizational context
Nie, Dan
978-951-39-6555-6; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (167)
2016

Dan Nie tutki väitöstutkimuksessaan johtajan ja alaisen välistä vuorovaikutusta. Tarkoituksena oli ymmärtää ja lisätä tietämystä johtaja- alaissuhdeteoriasta eli LMX-teoriasta kiinalaisessa organisaatioympäristössä. Tutkimus tarjoaa kattavan ymmärryksen johtaja-alaissuhteesta kiinalaisen työelämän ja johtamisen näkökulmasta katsottuna.

Nie soveltaa teoriaa kiinalaisessa ympäristössä ja analysoi johtaja-alaissuhteen, organisaation eettisen kulttuurin ja työntekijän työhön sitoutumisen välisiä yhteyksiä. Tutkimuksessa paneudutaan myös organisaation eettisen kulttuurin selvittämiseen yrityksen eettiset hyveet -mallin pohjalta (Corporate Ethical Virtues, CEV).

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että johtajan ja alaisen suhde Kiinassa on hierarkkinen. Molemminpuolinen kunnioitus ja kasvojen säilyttäminen puolin ja toisin on tärkeää. Johtajasuhteiden henkilökohtaista ja emotionaalista puolta tulisi korostaa kiinalaisessa organisaatioelämässä enemmän kuin LMX-teoriassa sanotaan. Perinteisiä työsuhteita läheisempiä tunnesiteitä pidetään kiinalaisten sosiaalisten arvojen mukaisina. On esimerkiksi suotavaa muistaa työntekijää lahjalla merkkipäivänä tai vierailla vakavasti sairastuneen luona. Emotionaalinen elementti tulisikin siis sisällyttää osaksi johtajuutta Kiinassa toimittaessa.

Tuloksista käy myös ilmi, että eettisellä organisaatiokulttuurilla on vaikutusta johtaja-alaissuhteeseen ja toimiva suhde puolestaan voi vahvistaa työhön sitoutumista. Näin ollen johtaja-alaissuhde voi toimia välittäjänä eettisen organisaatiokulttuurin ja työntekijöiden työhön sitoutumisen välisessä suhteessa.

Nien tutkimus tukee myös seitsenportaisen CEV-asteikon käyttämistä organisaation eettisen kulttuurin mittauksessa alkuperäisen kahdeksanportaisen asteikon sijaan. Tämä tarkoittaa sitä, että CEV-asteikkoa voidaan käyttää kiinalaisissa organisaatioissa osittain organisaatioiden eettisen kulttuurin arvioinnissa.

 

14 varastossa

Lisätiedot