Constructing the secular imagined community

5,00 

A critical intercultural analysis of discourses of lai¨cité from Le Monde
Sommier, Mélodine
978-951-39-6821-2; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (296)
2016

Mélodine Sommier tutki väitöksessään kulttuurin, uskonnon ja identiteetin risteyskohtia tarkastelemalla sekularismiin liittyvää diskurssia ranskalaisessa Le Monde -lehdessä. Hän analysoi, miten sekularismi on konstruoitu mediateksteissä osana kansallista tarinaa pohtien sen seuraamuksia identiteettiin, yhteenkuuluvuuden tunteeseen sekä valtasuhteisiin Ranskassa.

Sekularismilla eli uskonnosta irrottautumisella on merkittävä asema ranskalaisessa yhteiskunnassa. Se on kuitenkin ollut myös kiistelty aihe viime vuosien aikana: viimeisimpänä esimerkkinä burkinikeskustelu, jossa kiisteltiin siitä, pitäisikö burkinien käyttö kieltää julkisilla uimarannoilla. Tämä keskustelu havainnollistaa hyvin, kuinka sekularismia voidaan käyttää julkisessa keskustelussa poliittisen agendan hyödyntämisessä. Polemiikki burkinikiellon ympärillä heijastelee myös sitä, miten sekularismissa on kyse paljon laajemmasta asiasta kuin vain kirkon ja valtion separaatiosta ja kuinka vahvoja konnotaatioita käsitteeseen liittyy.

-Sekularismin tutkiminen kriittisen kulttuurienvälisen viestinnän näkökulmasta toi esiin useita muita mielenkiintoisia aiheita, kuten kulttuurin, uskonnon, yhteisöjen väliset suhteet sekä identiteetit, jotka myös ovat tämän projektin keskiössä. Kaikkien niiden huomioiminen auttoi ymmärtämään paremmin toimijuutta kulttuurin käsitteen käytössä: ketkä sitä käyttävät ja mihin tarkoitukseen, Sommier kertoo.

Kulttuurirasismin logiikan ymmärtäminen

Monet tutkijat ovat alkaneet kiinnittää yhä enemmän huomiota siihen, kuinka kulttuurin käsitteen käyttö voi implisiittisesti noudattaa rasismin logiikkaa. Sommierin tutkimus syventyy osaltaan tähän tematiikkaan.

-On tärkeää ymmärtää tapoja, joilla rasismia ja syrjintää voidaan toteuttaa muita käsitteitä käyttämällä. Kulttuurin käsite on relevantti tutkimuskohde ottaen huomioon, kuinka usein sen avulla luokitellaan ihmisiä. Käsitettä käytetään usein vaarattomasti, ja kulttuurierot mielletään hauskoiksi ja eksoottisiksi. Tutkimukseni osoittaa kulttuuri-termin tietynlaisella käytöllä voivan olla kuitenkin myös ongelmallisia seuraamuksia, Sommier huomauttaa.

Sommierin väitöstään varten analysoimissa Le Monde-lehden artikkeleissa kulttuuri ja uskonto esitettiin usein vastakkaisina. Kulttuuri yhdistettiin monesti valtaryhmän käytänteisiin Ranskassa, kun taas uskonto vähemmistön käytänteisiin. Ranskalaisten ja pohjoisafrikkalaisten historiallinen koloniaalinen vastakkainasettelu tuli aineistossa esiin mutta uudessa muodossa; vastakkainasettelu vaikutti olevan rakennettu kulttuurin ja uskonnon ympärille yhteiskunnassa, jossa tasavallan arvoina ovat yhdenmukaisuus ja universaalisuus. Kulttuurin käsitteen problematisoimattomalla käytöllä sekä uskonnon ­- erityisesti islamin - rodullistamisella voi olla merkittäviä seuraamuksia nyky-yhteiskunnassa.

-Kansallinen identiteetti, kulttuuri ja uskonto ovat erityisen ajankohtaisia ja huomionarvoisia asioita, kun Rankassa toivutaan viimeaikaisista terrori-iskuista ja valmistaudutaan alle vuoden kuluttua tuleviin presidentinvaaleihin. Myös Ranskan ulkopuolella kyseisten asioiden huomioiminen on tärkeää; esimerkiksi diskurssi turvapaikanhakijoiden ympärillä kaikkialla Euroopassa havainnollistaa tätä dramaattisella tavalla, Sommier kertoo.

 

14 varastossa

Lisätiedot