Constructing an opportunity centred collaborative learning model through and for entrepreneurship

5,00 

Suonpää, Maija
978-951-39-5031-6; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (120)
2013

Yrittäjämäiset ihmiset luovat yksin ja ryhmässä uusia tuotteita, palveluita ja prosesseja, joiden avulla voidaan synnyttää uusia yrityksiä tai kehittää jo olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä. Yrittäjyys nähdään kansantalouden uudistumisen ja vaurauden keskeisenä kulmakivenä ja Euroopan talouskriisiin haetaan apua myös sen edistämisen avulla. Kaikkia koulutusasteita koskevaa yrittäjyyskasvatusta onkin kehitetty innokkaasti jo 1990-luvun lamasta lähtien, mutta tarkempi katsaus korkeakoulutuksen yrittäjyyskasvatukseen osoittaa, että yrittäjyys nähdään edelleen varsin kapeasti vain uusien yritysten perustamisena. Laajemmin ajateltuna se on kuitenkin ajattelu- ja toimintatapa, joka tarkoittaa lisäarvoa tuottavaa, aktiivisuutta, luovuutta, vastuullisuutta ja tiimityötä.

Yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan edistäminen edellyttää, että opettajilla on käytössään sellaisia pedagogisia malleja ja työkaluja, joiden avulla he voivat luoda yrittäjämäisen toimintatapaan kannustavan oppimisympäristön. Jos keskitytään vain uusien yritysten perustamisprosesseihin, on opetus usein liian opettajalähtöistä ja opiskelijat nähdään vain tiedon vastaanottajina eikä aktiivisina toimijoina.

Maija Suonpään väitöstutkimuksessa sovellettiin EU:n yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyspolitiikan lähtökohtana olevaa laajaa yrittäjyyskäsitystä, jonka mukaan yrittäjämäinen ajattelu- ja toimintatapa on elinikäinen ja kokonaisvaltainen kasvuprosessi. Tarkoitus oli rakentaa yrittäjyyspedagoginen malli, jolla voidaan kehittää opiskelijatiimien yrittäjämäistä toimintatapaa korkeakouluissa. Tavoitteena oli tukea yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneita opettajia antamalla heille opetusta tukeva toimintamalli ja työkalu, jonka avulla he pystyvät tukemaan opiskelijatiimien yrittäjämäistä oppimista ja toimintatapaa korkeakouluopinnoissa.

Tutkimuksen päätuloksena syntyi mahdollisuuskeskeinen, yhteistoiminnallinen yrittäjyyden oppimismalli, jossa opettaja ei ole ainoastaan oppimisen mahdollistaja vaan myös myötäoppija. Mallissa oppiminen yrittäjyyteen on sekä opiskelijoiden että opettajan vastuulla. Opettajan aktiivinen oman yrittäjämäisen ajattelu- ja toimintatavan kehittäminen on olennainen osa opiskelijoiden yrittäjämäisen toimintatavan syntymisprosessia.

- Tutkimuksen uutuusarvo syntyi yrittäjyyspedagogisen malliin rakentamisella, joka yhdisti opiskelijatiimien ja opettajan yrittäjämäisen tavan oppia ja toimia. Opettajan keskeinen tehtävä on luoda oppimisympäristö, jossa opiskelijatiimit voimaantuvat ottamaan vastuun omasta ja muiden oppimisesta, joka tukee yhteisen henkisen kasvun kehittymistä yrittäjyyteen, Suonpää kertoo.

Opiskelijatiimien yhteinen kasvu yrittäjyyteen kehittyy syntyvästä yhteistoiminnallisuudesta, joka on syvempää kuin niin sanottu normaali ryhmätyö, jossa jokainen toimii yksilönä omasta edustaan huolehtien. Mahdollisuuskeskeinen ja yhteistoiminnallinen oppiminen on keskeinen tekijä uusien innovaatioiden luomis- ja kehittämisprosesseissa, jotka omalta osaltaan luovat uutta kasvua ja vaurautta yhteiskuntaan sekä antavat mahdollisuuden yksilöiden ja tiimien osaamisen hyödyntämiseen.

 

10 varastossa

Lisätiedot