Children’s achievement behaviors in relation to their skill development and temperament

5,00 

Hirvonen, Riikka
978-951-39-5357-7; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (480)
2013

Riikka Hirvonen tarkasteli väitöskirjassaan esiopetus- ja alakouluikäisten oppilaiden työskentelytapoja erilaisissa oppimistilanteissa. Työskentelytavoilla tarkoitetaan oppilaan suhtautumista ja toimintaa oppimiseen liittyvissä tehtävätilanteissa. Oppimisen kannalta haitallisina työskentelytapoina pidetään esimerkiksi tehtävien välttelyä, avuttomuutta ja tehtävistä ahdistumista. Tutkimuksessaan Hirvonen havaitsi, että oppilaan temperamenttipiirteet ja taitotaso selittivät hänen työskentelytapojaan, mutta myös työskentelytavat vaikuttivat oppilaan taitojen kehitykseen.

Hirvonen havaitsi tutkimuksessaan, että oppilaiden työskentelytavat ja taidot kehittyvät vastavuoroisessa yhteydessä. Oppimistehtävien välttely luokkatilanteissa ennusti oppilaan heikompaa menestystä niin lukemisen kuin matematiikan tehtävissä. Heikompi taitotaso taas oli yhteydessä tehtävien välttelyyn jatkossa. Vastaavasti tehtäviin suuntautuva työskentelytapa ennusti taitojen parempaa kehittymistä, mikä oli edelleen yhteydessä tehtäviin suuntautumiseen myöhemmissä oppimistilanteissa.

- Epäonnistumiset ja pettymykset aiemmissa oppimistilanteissa voivat vaikuttaa oppilaan luottamukseen omia taitojaan kohtaan ja johtaa haluttomuuteen panostaa vaikealta tuntuviin tehtäviin, Hirvonen toteaa.

- Tämä voi johtaa itseään ruokkiviin, haitallisiin kehiin. Oppilaan taidot eivät pääse kehittymään, jos hän ei haasta ja harjoita niitä. Vastaavasti positiivinen kierre syntyy onnistumisista, oppilaan yritteliäisyydestä ja taitojen kehittymisestä.

Hirvonen huomasi tutkimuksessaan, että taitotason lisäksi myös oppilaan temperamenttipiirteet vaikuttivat hänen koulutyöskentelyynsä. Motorisesti aktiiviset, ärsykkeistä helposti häiriintyvät oppilaat osoittivat koulutehtävien aktiivista välttelyä. Tällaiset oppilaat olivat tehtävätilanteissa levottomia ja suuntautuivat tehtävien sijasta muihin asioihin. Sen sijaan temperamentiltaan estyneille, vetäytyville oppilaille oli tutkimuksen mukaan tavallista ahdistua haastavista tehtävistä ja osoittaa avuttomuutta, luovuttamista ja passiivisuutta.

- On ymmärrettävää, että oppilaan on vaikea saattaa tehtäviä loppuun, jos hänen huomionsa helposti hajaantuu ympärillä tapahtuviin asioihin, Hirvonen kertoo.

Tehtävien välttely ja muiden asioiden puuhastelu voivat olla tällaiselle oppilaalle myös keino suojella itseä epäonnistumisen kokemuksilta. Estynyt ja vetäytyvä temperamentti puolestaan saa oppilaan huomion suuntautumaan tekemisen sijasta tilanteen pelottavuuteen, mikä johtaa tehtävistä ahdistumiseen ja lamaantumiseen.

Hirvosen mukaan oppilaita tulisi auttaa sekä koulussa että kotona käymään läpi aiempia oppimiskokemuksiaan, ymmärtämään motivaation ja yrittämisen merkitys ja kehittämään itsesäätelytaitojaan. Toimivien työskentelytapojen harjaannuttamiseen tulisi kiinnittää huomiota jo päiväkodissa ja esiopetuksessa.

Tutkimuksessa käytettiin Koulutaidot ja motivaatio (225 lasta) sekä Vanhemmat, lapset ja oppiminen (153 lasta) -pitkittäisaineistoja. Työskentelytapojen arvioinnissa hyödynnettiin opettajien arviointeja sekä tutkimustilanteessa tehtyjä havaintoja oppilaiden työskentelystä.

 

2 varastossa

Lisätiedot