Building value-based family enterprise culture|

5,00 

A family perspective
Nemilentsev, Mikhail
978-951-39-5265-5; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (126)
2013

Nemilentsevin väitöstutkimus osoittaa, että menestyneissä perheyrityksissä on arvopohja, jota leimaa vastuu yritteliäisyyden säilymisestä ja toiminnan jatkuvuudesta yli sukupolvien. Näiden lisäksi perheen arvoista nousevat esiin vastuullinen johtajuus, laillisuus, rehellisyys, sopiminen, oikeudenmukaisuus, psykologinen sitoutuminen sekä emotionaaliset arvot.

Voidakseen jatkaa toimintaansa menestyksellisesti yli sukupolvien perheyritys tarvitsee myös toimivat ihmis- ja perhesuhteet. Arvot kiinnittyvät kulttuurisiin, historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin edellytyksiin. Esimerkiksi Sinebrychoffin perheyritysdynastian arvoissa näyttäytyy hallitsevana ortodoksisen uskonnon ja venäläisen hengen vaikutus. Yritys toimi yli kahden vuosisadan ajan. Omistajien näkemyksen mukaan menestykseen johtaneita tekijöitä olivat johtamiseen, pääomaan, kannattavuuteen ja yhteiskuntavastuuseen liittyvien tekijöiden ohella yrityskulttuuriin sekä ihmis- ja perhesuhteisiin liittyvät asiat.

Väitöskirjassa käsitellään laajasti venäläisten perhearvojen muutosta Neuvostoliiton ajan ja nykyhetken välillä. Kahden eri sukupolven yhteisinä arvoina olivat kunnioitus perhettä kohtaan, vastuullisuus ja sisäinen usko. Selkein ero oli nuoremman sukupolven innovatiivisuuden ja kunnianhimon merkittävä kasvu. Arvomuutokset sukupolvien välillä heijastuvat yrityksen toimintaan.

Nemilentsev kehitti väitöskirjassaan perheyrityksen hyvyyden käsitteen kulttuurisesta näkökulmasta tutkimalla hyvyyden osa-alueita (perheen hyvyys, omistajuuden hyvyys, yhteiskunnallinen hyvyys) antropologisesti. Tutkimuksessa on luotu perheyrittäjyyden antropologiaan perustuva entre-pologian käsite. Sen näkökulma ja perusta ovat ihmiskeskeisiä.

Artikkelimuotoisessa väitöskirjassa on kuusi toisiinsa yhteydessä olevaa osatutkimusta. Tutkimuksessa käytetään sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Empiiriset tiedot perustuvat osittain puoli-strukturoituihin haastatteluihin, joissa informantteina ovat olleet perheyritysten omistajat. Lisäksi tekijä on hyödyntänyt laajaa, historiallista dokumenttiaineistoa Suomen ja Venäjän kirjastoista ja arkistoista.

Väitöskirja tuo näkyville niitä venäläisen yhteiskunnan edellytyksiä, jotka ovat keskeisiä luotaessa uudelleen perheyrittäjyyskulttuuria. Väitöskirja palvelee perheyritysten omistajia, yrittäjäperheiden jäseniä, tutkijoita, yhteiskunnallisia päätöksentekijöitä sekä asiantuntijoita, jotka ovat kiinnostuneet yrittäjyydestä Venäjällä. Tutkimus tuottaa lisätietoa ja -ymmärrystä suomalais-venäläisten perheyritysten historiasta, kulttuurista ja pitkäjänteisestä kehityksestä sukupolvien yli.

 

10 varastossa

Lisätiedot