Beyond the pale

5,00 

Gaming controversies and moral panics as rites of passage
Pasanen, Tero
978-951-39-7151-9; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (323)
2017

Pasanen sijoittaa digitaaliset pelit siihen vuosisataiseen länsimaiseen perinteeseen, jossa uudet, nousevat mediamuodot nähdään uhkana sosiaalisille normeille, yhteiskunnalliselle järjestykselle sekä moraalisille rakenteille.

- Haitallisten pelien uskotaan lisäävän aggressiivista käytöstä, aiheuttavan riippuvuutta tai johtavan muuhun asosiaaliseen käyttäytymiseen, Pasanen kuvailee.

- Sosiaalisen huolen synnyttämät kohut ja moraalipaniikit toimivat eräänlaisina kulttuurisina siirtymäriitteinä uudelle medialle. Ne ilmentävät medioiden siirtymistä sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta toiseen, kuten esimerkiksi marginaalista valtavirtaan.

Pelimedia on tällä hetkellä siirtymävaiheessa kohti vakiintuneempaa yhteiskunnallista asemaa. Pelejä ei enää pidetä yksinomaan lasten mediana, vaikka niiden ilmaisua rajoittavat vieläkin tietyt moraaliset ja kulttuuriset esteet. Pelimedian oikeudellinen asema on tunnustettu, mutta silti on olemassa kategorisia tabuaiheita ja sopimattomia aihepiirejä, kuten holokausti tai seksuaalinen väkivalta, joita digitaalisten pelien ei sallita käsittelevän. Nämä kirjoittamattomat säännöt erottavat pelit muista perinteisistä ilmaisumuodoista.

Tutkimus osoittaa, että kohut ja paniikit eivät ole tilanneriippuvaisia tai sattumanvaraisia episodeja vaan sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta rakennettuja tapahtumia. Niiden taustalla vaikuttavien yksilöiden ja intressiryhmien toimintaa ohjaavat moninaiset sosiopoliittiset motiivit.

- Pelimediaa ja pelaamista käytetään alustana omien ideologisten ja poliittisten näkemysten esiintuomiselle. Kohuja saatetaan myös luoda palvelemaan kaupallisia päämääriä, Pasanen pohtii.

Siinä, missä aikaisemmat kohut ja paniikit ilmensivät korkea- ja populaarikulttuurin yhteentörmäystä, nykyiset tapaukset tuovat esiin myös ristiriitoja saman, vaikkakin erittäin sirpaloituneen kulttuuripiirin sisällä.

Lisäksi kohut ja paniikit ovat muuttuneet representaatio-, sisältö- tai vaikutuslähtöisistä kiistoista osaksi kokonaisvaltaista kulttuurista keskustelua, joka käsittelee laajemmin yhteiskunnallisia ilmiöitä ja epäkohtia. Ne heijastelevat aikansa henkeä.

- Pelikohut ja paniikit eivät enää ole yksittäisiä rajattuja tapauksia, vaan ne kytkeytyvät suurempaan kokonaisuuteen. Esimerkkinä tästä voidaan mainita vaikkapa verkkohäirintä sekä poliittiset kiistat, jotka leimaavat laaja-alaisesti nykyistä mediakenttää.

 

14 varastossa

Lisätiedot