Always on the move?

5,00 

Measured physical activity of 3-year-old preschool children
Soini, Anne
978-951-39-6028-5; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (216)
2015

Liikunnallisen elämäntavan ainekset alkavat rakentua jo varhaislapsuudessa ja kantavat pitkälle myöhemmälle iälle. Koska pienten lasten oletetaan olevan luonnostaan liikkuvaisia, on toistaiseksi vielä vähän kansainvälisesti vertailukelpoista suomalaista tutkimustietoa päiväkoti-ikäisten lasten fyysisestä aktiivisuudesta. Anne Soinin väitöskirja vastaa tähän tarpeeseen.

Tietoa lasten käyttäytymisestä, toimintaympäristöistä ja sosiaalisista tekijöistä päiväkodissa kerättiin kansainvälistä suoraa havainnointimenetelmää käyttäen. Soinin tutkimus sisältää aineistoa kolmesta maatieteellisesti ja kulttuurisesti erilaisesta maasta: Suomesta, Hollannista ja Australiasta. Kolmevuotiaiden lasten kokonaisaktiivisuuden mittaamiseen käytettiin kiihtyvyysmittareita.

Tutkimustulokset auttavat hahmottamaan erityisesti kolmevuotiaiden päiväkotilasten fyysistä aktiivisuutta. Tutkimuksen pääkysymys on: mitkä tekijät mahdollistavat tai estävät lasten fyysisen aktiivisuuden. Saatu tieto antaa päiväkodeille hyvät lähtökohdat liikuntamahdollisuuksien lisäämisen suunnitteluun. Tulokset helpottavat myös nykyistä tarkempien liikunta- ja arkiaktiivisuusohjeistusten tekemistä päiväkoti-ikäisille lapsille.

Liikuntasuosituksiin vielä matkaa

Tulosten mukaan lasten fyysinen aktiivisuus on pääosin matalatehoista: istumista, seisomista tai kävelemistä. Päiväkotipäivästä vain noin kaksi prosenttia kului intensiteetiltään vähintään kohtuullisesti kuormittavan leikin merkeissä. Tulokset osoittivat, että harva tutkimukseen osallistunut liikkuu reippaasti kaksi tuntia päivittäin, mikä on Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten (2005) määrällinen tavoite.

- Aikuisten ja kouluikäisten lasten lisääntyneistä istumistottumuksista ja riittämättömästä fyysisestä aktiivisuudesta on viime aikoina keskusteltu paljon julkisuudessa. Tämän tutkimuksen tulokset viittaisivat siihen, että myös päiväkoti-ikäisten lasten spontaani, fyysisesti aktiivinen leikki ja toiminta ovat huolestuttavan vähäisiä, Anne Soini pohtii.

Mallia hollantilaisilta ikätovereilta?

Soini hyödynsi väitöstutkimuksessaan Suomen, Hollannin ja Australian välisiä vertailuaineistoja, jotka osoittivat maakohtaisia eroja lasten fyysisessä aktiivisuudessa. Päiväkotipäivän aikana suomalaislapsilla kertyi enemmän paikallaanoloa sekä vähemmän vähintään kohtuullisesti kuormittavaa aktiivisuutta kuin hollantilaisilla ikätovereilla. Toisaalta suomalaislapset viettivät arkisin noin 20 minuuttia enemmän aikaa kevyen liikunnan parissa australialaisiin lapsiin verrattuna.

Päiväkodilla on iso rooli lasten liikuntatottumusten vahvistajana. Suurin osa tehdyistä tutkimushavainnoista osoitti, että fyysiseen aktiivisuuteen kannustaminen oli varsin vähäistä.

- Lapsia tulisi kannustaa ulkoiluun ja fyysisesti aktiivisiin leikkeihin kaikkina vuodenaikana. Pitkäkestoinen paikallaanolo ja istuminen tulisi minimoida. Varhaiskasvattajat yhdessä vanhempien kanssa ovat avainasemassa luomassa omalla toiminnallaan ja kannustuksellaan lapselle mahdollisuuden monipuoliseen ja suositukset täyttävään liikuntaan, Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen opettajana toimiva Soini muistuttaa.

 

7 varastossa

Lisätiedot