Adorno’s tragic vision

5,00 

Nivalainen, Markku
978-951-39-7282-0; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (600)
2018

Nivalaisen väitöskirja kartoittaa saksalaisen filosofin ja kulttuurivaikuttajan Theodor W. Adornon (1903-1969) filosofian taustalla vaikuttavia keskeisiä uskomuksia. Tutkimus osoittaa, että Adorno jakaa useiden modernien ajattelijoiden kanssa näkemyksen ihmisyyden ja modernin kulttuurin traagisesta luonteesta.

Uskomuksesta rakentuu filosofia

Jokainen filosofinen järjestelmä nojaa uskomuksiin, joita argumentaation avulla pyritään tukemaan. Näiden uskomusten kokonaisuus muodostaa näkemyksen, joka vaikuttaa filosofiaa laadittaessa tehtäviin valintoihin. Uskomukset saattavat olla keskenään ristiriitaisia sekä filosofeille itselleen tiedostamattomia, ja niiden muotoutumiseen vaikuttavat niin henkilöhistoria kuin kulttuuriset tekijät.

Adornon jakaman traagisen näkemyksen juuret ovat antiikin Kreikassa ja tragedian perinne kulkee läpi länsimaisen ajattelun historian. Näkemyksen mukaan ihminen on kyvytön ymmärtämään omaa vajavaisuuttaan ja tuomittu aiheuttamaan kärsimystä myös toimiessaan kehityksen ja kasvun nimissä.

- Modernilla ajalla tämänkaltainen ihmiskuva on ollut erityisen suosittu sotienjälkeisessä taiteessa, jossa yhteiskunnan materiaalisen hyvinvoinnin kasvun varjopuolia, kuten vieraantumista ja onnettomuutta sekä väliinputoajien kohtaloita, on kuvattu lukuisin eri tavoin, Nivalainen kertoo.

Traaginen näkemys yhdistää tieteenaloja

Adornon filosofian näkökulmasta katsottuna traagiset teemat paljastavat totuuden modernin maailman luonteesta. Traaginen näkemys on siten tekstejä ja tieteenaloja yhdistävä tekijä, joka tarjoaa viitekehyksen etenkin filosofian ja kirjallisuuden tarkasteluun molempia rikastuttavasta näkökulmasta. Esimerkiksi kaunokirjalliset teokset voivat valaista filosofisten teosten sisältämän maailmakuvan moraalisia seurauksia. Filosofiset teokset puolestaan saattavat auttaa ymmärtämään taiteessa epäsuorasti ilmaistujen kantojen teoreettisia ja poliittisia taustaoletuksia.

- Filosofian ja kirjallisuuden tarkastelu traagisen näkemyksen avulla edistää entistä kattavamman kuvan luomisessa kulttuuristamme. Lisäksi traaginen näkemys mahdollistaa Adornon filosofian sijoittamisen laajempaan kulttuuriseen kontekstiin. Tämän avulla voidaan hahmotella uudenlaisia poliittisia ja filosofisia avauksia kulttuurin kipupisteiden tarkastelemiseksi, Nivalainen sanoo.

 

9 varastossa

Lisätiedot