Adolescents’ alcohol use and smoking in Beijing, China

5,00 

Implementing the HBSC study and comparing socioeconomic inequalities with Finland
Liu, Yang
978-951-39-5460-4; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (200)
2013

Verrattuna kehittyneisiin maihin kiinalaisten nuorten terveyskäyttäytymistä on kartoitettu laajemmin vain hyvin harvassa tutkimuksessa tai fokusoitu siten, että vertailu muihin maihin on ollut mahdollista. Yang Liun väitöskirjatutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on ollut selvittää HBSC-tutkimuksen toteutettavuutta Kiinassa sekä arvioida valikoitujen kyselyosioiden luotettavuutta kiinalaisessa kontekstissa. WHO-koululaistutkimus nuorten elintavoista (HBSC - Health Behaviour in School-aged Children Study) on käytössä jo yli 40:ssä Euroopan ja Pohjois-Amerikan maassa. Tämä laaja tutkimusohjelma mahdollistaa nuorten koetun terveyden, terveyskäyttäytymisen ja elintapojen tutkimisen yhteisen kansainvälisesti käytetyn tutkimusprotokollan avulla.

Väitöstutkimuksen toisena tavoitteena on ollut tutkia FAS (Family Affluence Scale - perheen varallisuusindeksi) -mittarin avulla määriteltyjen sosioekonomisten indikaattorien ja nuorten alkoholin käytön ja tupakoinnin välisiä yhteyksiä kiinalaisilla ja suomalaisilla nuorilla. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin myös sosioekonomiseen epätasa-arvoon liittyviä eroja ja yhtäläisyyksiä näiden nuorten alkoholin käytössä ja tupakoinnissa.

Vertailututkimus alkoholin käytöstä osoitti, että Kiinassa, Pekingissä varallisuudeltaan ylemmästä FAS-ryhmästä tulevat nuoret kertoivat muita todennäköisemmin käyttävänsä alkoholia kuukausittain ja että tytöillä käyttö alkoi nuorempana, kun taas pojilla humalatilaan juominen alkoi nuorempana. Sen sijaan suomalaisten nuorten osalta kolmen FAS-ryhmän välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja alkoholin käyttöä kuvaavien muuttujan välillä.

Vertailututkimus tupakoinnista taas osoitti, että varallisuudeltaan alemmasta ja keskimmäisestä FAS-ryhmästä tulevat kiinalaiset pojat ovat todennäköisesti vähemmän päivittäin tupakoivia. Sen sijaan varallisuudeltaan alemmasta ja keskimmäisestä FAS-ryhmästä tulevat suomalaiset tytöt kertovat muita todennäköisemmin olevansa päivittäin tupakoivia. Kiinalaisten tyttöjen ja suomalaisten poikien osalta kolmen FAS-ryhmän ja kaikkien neljän tupakointia kuvaavan muuttujan välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.

Sosioekonomisen epätasa-arvon merkityksen vertaileminen suhteessa nuorten alkoholin käyttöön ja tupakointiin paljasti tiettyjä eroja tutkittujen kahden maan välillä. Niiden pohjalta voidaan päätellä, että suunniteltaessa ja toteutettaessa sellaisia interventioita ja ohjelmia, joiden tavoitteena on vähentää nuorten juomista ja tupakointia Kiinassa, kohderyhmänä pitäisi olla erityisesti varakkaammista perheistä tulevat nuoret. Sen sijaan Suomessa kohderyhmäksi pitäisi valita sekä tyttöjä että poikia kaikista sosioekonomisista luokista, kun pyritään vähentämään heidän alkoholinkäyttöään ja tupakointiaan.

Tämä tutkimus on ensimmäinen manner-Kiinassa tehty tutkimus, jossa käytettiin HBSC-tutkimusprotokollaa. Kyselyn ja tutkimuksen prosessi voidaan nähdä pilottina tulevalle HBSC-koululaistutkimusprojektille Kiinassa. Tulokset osoittivat, että HBSC-kysely on käyttökelpoinen

Pekingissä, Kiinassa ja että valikoitujen HBSC-osioiden reliaabelius eri testikertojen välillä on tyydyttävällä tasolla myös pekingiläisessä koululaistutkimuksessa. Lisäksi tämä tutkimus on osoittanut, että HBSC FAS II-mittari on luotettava ja validi myös pekingiläisten nuorten sosioekonomisen taustan mittariksi. Tulokset antavat kattavaa tietoa HBSC-kyselyn osioiden toimivuudesta ja luotettavuudesta kiinalaisessa kontekstissa, mikä edesauttaa tulevan HBSC-koululaistutkimuksen tekemistä Kiinassa.

 

14 varastossa

Lisätiedot