Acute neuromuscular, cardiorespiratory and endocrine responses and chronic adaptations to combined strength and endurance training in recreationally endurance trained men and women

5,00 

Taipale, Ritva Sofia
978-951-39-5342-3; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (196)
2013

Voima- ja kestävyysharjoituksia yhdistetään usein sekä huippu-urheilijoiden että kuntoilijoiden harjoittelussa. Voima- ja kestävyysharjoittelu aiheuttavat erilaiset vasteet ja adaptaatiot, jotka voivat saada aikaan toisensa kumoavia harjoitteluvasteita ja/tai adaptaatioita varsinkin silloin, kun harjoittelun määrä on suuri tai intensiteetti korkea. Voima- ja kestävyysharjoittelun yhdistäminen voi kuitenkin parantaa sekä voima- että kestävyysominaisuuksissa, mutta vielä on paljon avoimia kysymyksiä. Vaikuttaako voimaharjoittelumuoto voiman tai kestävyysominaisuuksien kehittämiseen? Onko yhdistetyn harjoittelusession järjestyksellä [voimaharjoitus ennen kestävyysharjoitus (VoKe) tai kestävyysharjoitus ennen voimaharjoitus (KeVo)] merkitystä?

Väitöskirjassaan Ritva Taipale tutki voima- ja kestävyysharjoittelun yhdistämisen vaikutuksia 20-45-vuotiaiden terveiden miesten ja naisten hermolihasjärjestelmän, hengitys-, sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan sekä hormonaalisiin vasteisiin ja adaptaatioihin. Tutkittavat harrastivat kestävyysjuoksua säännöllisesti (n. 3-5 kertaa viikossa) ennen tutkimusta, mutta eivät olleet aiemmin osallistuneet säännölliseen voimaharjoitteluun.

Tutkimuksen päätulokset osoittivat, että nousujohteinen ja jaksoitetusti toteutettu yhdistetty voima- ja kestävyysharjoittelu on hyödyllistä kestävyysjuoksua harrastaville. Kahdesti viikossa toteutettu maksimi-, räjähtävä- ja yhdistetty voimaharjoittelu olivat lihaskestävyysharjoittelua tehokkaampia hermolihasjärjestelmän ominaisuuksien kehittämisen kannalta. Lisäksi juoksun taloudellisuus ja nopeus paranivat eniten niissä ryhmissä, missä toteutettiin voimaharjoittelua. Hapenottokyky ei kuitenkaan tällöin kehittynyt. Nämä tutkimustulokset osoittavat, että kestävyyssuorituskykyä voidaan kehittää myös ns. matalantehoisella kestävyysharjoittelulla yhdistettynä voimaharjoitteluun. Maksimaalisen ja räjähtävän voimaharjoittelun sekoituksella saavutetaan mahdollisesti vielä suurempi etu kestävyysjuoksijoilla kuin pelkästään maksimaalisella tai räjähtävällä voimaharjoittelulla, sillä se kehittää voimaominaisuuksia monipuolisemmalla tavalla.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa todettiin, että yksittäinen yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoituksen järjestys vaikuttaa akuutteihin harjoitusvasteisiin. Lisäksi harjoitusvasteet olivat osittain erilaisia miesten ja naisten välillä. Molemmat yhdistetyt (VoKe ja KeVo) harjoitukset aiheuttivat kuormituksen aikana yhteensä saman verran väsymystä miehillä. Naisilla vastaavat kuormitukset aiheuttivat vähemmän väsymystä. Palautumisen aikana (24 ja 48 tuntia kuormitusten jälkeen), miesten maksimi- ja räjähtävävoima olivat lähtötasoa heikompi sekä VoKe:ssä että KeVo:ssä. Miesten VoKe ryhmässä havaittiin myös alentunut seerumin testosteronitaso palautumisen aikana, mikä viittaa mahdolliseen stressitilaan. Naisilla maksimivoima oli palautunut 24 ja 48 tuntia kuormitusten jälkeen. Räjähtävä voima sen sijaan oli alentunut naisilla, jotka tekivät voimaharjoituksen jälkeen kestävyysharjoituksen. Naisten hormonitasoissa ei havaittu merkitseviä muutoksia.

Naisten ja miesten väliset erot akuuteissa harjoitteluvasteissa tulee ottaa huomioon harjoittelun suunnittelussa. Mikäli voimaharjoitusta toteutetaan ennen kestävyysharjoitusta, miesten tulee kiinnittää erityisesti huomiota riittävään palautumiseen. Naisilla puolestaan KeVo järjestys saattaa aiheuttaa viivästynyttä räjähtävän voimantuoton laskua.

Molemmista tutkimuksista saatuja tuloksia voidaan hyödyntää harjoitteluohjelmien suunnittelussa. Voimaharjoittelu toteutettu kahdesti viikossa ja yhdistettynä kestävyysharjoitteluun parantaa hermolihasjärjestelmän toimintaa, mikä heijastuu merkitsevästi kestävyyssuorituskykyyn kuten juoksun taloudellisuuteen ja nope

9 varastossa

Lisätiedot