Act, accept and be mindful

5,00 

Evaluation of three technology- and internet-delivered psychological interventions for mood and well-being
Lappalainen, Päivi
978-951-39-6357-6; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (538)
2015

Masennus on Suomessa kansansairaus. Kuitenkin vain alle puolet masennusta sairastavista hakeutuu hoitoon. Tarve parantaa hoidon saatavuutta ja tarjota apua yhä useammalle on tuonut mukanaan tietokone- ja internetpohjaiset hoidot.

Päivi Lappalainen tutki väitöskirjassaan kolmea lyhyttä, teknologia- ja internetpohjaista psykologista interventiota ja niiden vaikuttavuutta mielialaongelmiin. Lisäksi hän kartoitti sitä, miten tutkimuksiin osallistuneet henkilöt hyväksyivät kyseiset interventiot. Hän selvitti, voidaanko teknologia- ja verkkopohjaisten, hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) perustuvien psykologisten interventioiden avulla vähentää masennusoireita ja parantaa yleistä hyvinvointia.

Tulokset osoittivat, että sekä teknologialaitteilla tuettu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuva ryhmäinterventio että yksilöhoitoina toteutetut verkkointerventiot vähensivät merkittävästi masennusoireita ja paransivat yleistä hyvinvointia. Lisäksi tulokset ja myönteiset hyvinvoinnin muutokset säilyivät ja jopa paranivat 1,5 vuotta verkkohoidon jälkeen.

Verkkointervention yhdistäminen kasvokkaisiin tapaamisiin voi johtaa pitkällä aikavälillä jopa parempiin tuloksiin. Osanottajat hyväksyivät kyseiset interventiot ja suosittelivat niitä myös muille masennuksesta tai uupumuksesta kärsiville. Näiden tutkimusten perusteella hyväksymis- ja omistautumisterapia on vaikuttava hoito masennuksen oireisiin.

- Teknologian yhdistäminen psykologisiin hoitoihin antaa vaihtoehtoja perinteisesti tarjottavien psykologisten hoitojen rinnalla ja joustavia mahdollisuuksia tarjota hoitoa useammille tarvitseville. Ne voivat lisäksi vähentää ammattilaisten hoitoon tarvitsemaa aikaa sekä parantaa psykologisen hoidon tuloksia, Lappalainen kuvailee.

Tutkimus koostui kolmesta satunnaistetusta vertailevasta osatutkimuksesta. Osatutkimukset toteutettiin kolmella eri ryhmällä ja niihin osallistui yhteensä 100 henkilöä.

Osatutkimuksen I kohteena oli Jyväskylän yliopiston psykologian sekä liikuntabiologian laitoksen, VTT:n sekä yhdeksän teknologia- ja palveluyrityksen yhteistyössä kehittämä palvelukonsepti P4Well, joka tarjosi työikäisille työkaluja stressinhallintaan ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tekesin tukemassa palvelukonseptissa hyödynnettiin verkkoportaalin ja ryhmätapaamisten lisäksi henkilökohtaisia mittalaitteita ja matkapuhelinsovelluksia kuten syke-, askel- ja aktiivisuusmittareita sekä hyvinvointipäiväkirja- ja rentoutussovelluksia.

Osatutkimuksissa II ja III arvioinnin kohteena oli Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella kehitetty kuuden viikon verkko-ohjelma Hyvän elämän kompassi, joka oli laadittu mielialaongelmista kärsiville henkilöille. Hyvän elämän kompassi on kuuden viikon ohjelma, joka pohjautuu hyväksymis- ja omistautumisterapian periaatteille. Hyväksymis- ja omistautumisterapia on arvo-, hyväksyntä- ja mindfulnesspohjainen lähestymistapa, jossa keskeistä on oman hyvän elämän löytäminen elämänarvojen pohdinnan kautta, aktivointi muutokseen sekä ajatusten ja tunteiden käsittelytaitojen harjoittaminen mm. tietoisuus- ja hyväksyntätaitojen avulla.

 

9 varastossa

Lisätiedot